بـیـگانـه : نـذیـرظـفـر

خــــمار من نشکست در شراب بیگانه

شــــکست جام مـــــن ازانتخاب بیگانه

کسسی نمیکند هر گزهراس از همنوع

فریـــــــب خورده همه از نقاب بیگانه

ز آشنـــای کم اندیــــــــش گله ها دارم

بفـــــــــکر آب روان در سراب بیگانه

زهی ذلیل حریصـــان ثروت اندوز اند

غلامی میــــــکنــــند اندر رکاب بیگانه

دلاوران دل افــــــــــــــروز راه آ زادی

گلــــــــــو بریــــده بدادند جواب بیگانه

درین معامله جمــــــعی ز بیسوادان اند

ورق زنند به حــــــــسرت کتاب بیگانه

لویزیانا – امریکا