شخصیت ها و یاد ‌ها ( صدیق توخی) : یوسف هیواددوست


 امروز یادی داریم از همکار عزیز و ژورنالیست ورزیده کشور جناب صدیق توخي صاحب
صدیق توخی یکی از ژورنالستان ورزیده توانا و با تجربه رادیو تلویزیون ملی است که سالهای متمادی را در عرصه نوشتن
مطالب و تهیه برنامه های مختلف رادیووتلویزیون سپری کرده است. اقای توخی فرزند دمحم قاسم توخی در یک خانواده روشنفکر تولد، تحصیلات ابتدایی را در مکاتب قاری عبدلله و باختر مزارشریف و تحصیلات عالی را درلیسه غازی کابل به اتمام رسانیده و پس از گذشتاندن امتحان کانکور شامل پوهنځی ادبیات و علوم بشری رشته ژورنالیزم پوهنتون کابل شد. در سال ١٣٥٢ه ش موفقانه از آن فاکولته فارغ گردید.

سپس، دوره یکساله کورس ضابطان احتیاط را به پایان رسانید و در سال 1352 ه ش به وزارت اطلاعات و کلتور آنوقت معرفی و در ریاست رادیو افغانستان به حیث ژورنالست اداره روزنه مقررشد و با سایر همکارانش برنامه های اطفال، ساز ها و  رازها، غرمه مونیکمرغه، کورنی ژوندو مسابقه ذهنی را همکاری و تهیه میکرد. با تاسیس تلویزیون در سال١٣٥٧ هجری شمسی از نشرات  رادیو به نشرات تلویزیون به اداره روزنه تبدیل وپرودیوسر برنامه مسابقه ذهنی شد .
آقای توخی در سال ١٣٥٧ه ش در بخش ژورنالیزم و کارگردانی از جانب اتحادیه ژورنالستان وقت به کشور بلغاریا فرستاده شد و پس از تحصیل با اخذ دیپلوم دوباره به کشور عودت و نظربه لیاقت و تجربه عالی موصوف به حیث مدیر و کارگردان نشر برنامه های تلویزون مقررشد
موصوف در طول خدمت عالوه بر اخذ تقدیر نامه و تحسین نامه ها ، نظر بفرمان شماره 191 مورخ 25/1/1359 مقام ریاست  جمهوری وقت افغانستان مفتخر به نشان دوستی خلقها ، نیز شده است . محترم صدیق توخی
در سال ١٣٧٢ه ش سرپرست مدیریت عمومی ارزیابی و انسجام تلویزیون بود و باروی کارآمدن رژیم طالبان هشت سال مجبور به زنده گی مهاجری شد.
موصوف بعد از سپری نمودن دوران مهاجرت دوباره به کشور عزیز عودت و به حیث مدیر عمومی ارزیابی و نشر تلویزیون برای  چندین سال ایفای وظیفه نمود و نظر به لزوم دید مقامات و صداقت ، پاک نفسی و لیاقت که از خود نشان داده بود به حیث مدیر  عمومی اعلانات تلویزیون ملی مقررو تا هنگام تقاعد در این پست صادقانه ایفای وظیفه نموده است
آقای توخی کارمندبامسوولیت و با همکارانش برخوردنیک و همواره آنان را در عرصه تولید برنامه ها رهنمایی نموده واز خداوند
متعال برایشان همیشه صحت و موفقیت خواهانیم