پاسخ کوتاه به پرسش بلند
 : دکتور صبورالله سیا سنگ


پرسنده: اگر دکتور صادق فطرت ناشناس روزی بگوید که هرآنچه در سراپای کتابناشناس ناشناس نیستاز زبانم نوشته شده، گفتههای من نیستند و سیاسنگ همه را از خود ساخته است؛ چه خواهی گفت؟
سیاسنگ: خواهم گفت: نوش جانش
[][]

خواسته باشید، میتوانید رو آورید به تماشای کلیپ زیرین
(
با سپاس فراوان از کارمندان گرانمایۀ تلویزیونهستی“)