مــادرم : م – اسحاق ثنا

 

تابد فروغ ماه ز سیمای مادرم 

روشن ز مهر اوست ضمیر مکدرم

غیر تو کی به مهر کسی باورم‌ شود 

زیرا تو مهربان ترین‌ عشق‌ و باورم 

تو مریم زمانه ای و پاک عصمتی

در زندگی یگانه تو استاد و رهبرم 

یک لحظه غم به بستر اندوه کشد ترا

خواهم تمام خاک جهان باد بر سرم 

هردم به گوش من برسد صوت ناز تو 

سازد چنان خمار ز صد جام‌ و ساغرم

پرورده ای عزیز مرا با هزار غم 

یا رب ترا مباد غم بیش و کمترم 

از لطف‌ تو ثنا شده از شام جهل دور

ای رهنمای خوب من و یار و یاورم

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا 

۱۴/۰۵/۲۰۱۹