نبرد دشوار مردم بر علیه بردگان تاریخ! …. ” تاریخ برده شاهان نیست، بلکه شاهان برده تاریخند” :دکتور علـی احمد کـریـمـی

  ای هموطن آزاد شو واگر خودرا تکان ندهیم وفکر نه کنیم در جنگ با بردگان تاریخ که مانع پیشرفت و عشق به انسانیت میگردند هرگز پیروز نه خواهیم گردید.اگربه خانه تکانی افکار خود نیردازیم و گرد و غبار کینه و کدورت ،بی تفاوتی و عادات های منسوخ دوران جاهلیت را از مغزهای خود نه زدایم بار ننگ  و سنگین بردگان تاریخ را برای همیشه به دوش خواهیم داشت. تفکر به آزادی انسان را ازحیوان تفریق وآنرا به حد کمال راهنمایی می نماید،ای هموطن مسلمان و مومن، خداوند مارا، ۸۱۱ بار در قرآن کریم به تفکر و تعقل دعوت می نماید و بیشتر از هزار آیه در فضیلت علم و خرد ذکر گردیده است. ای هموطن، افسوس و هزار افسوس که ما مغز این دین پاک را فدای تظاهر و ریا نموده ایم .خرد و عشق به آزادی، جرات گفتن،پرسیدن و مخالفت را با بردگان تاریخ و ترقی وپیشرفت میدهد،ای هموطن خودرا تکان بده و لحاف گندیده و متعفن بی تفاوتی را دور افگن،بی تفاوتی نوع بیماری اجتماعی است که حکومت های برده ودست نشانده در وجود من وتو ترزیق نموده، ای هموطن زمانیکه آزادی وطن و سرنوشت من وتو قربانی مشت مزدوران بیگانه پرست میگردد، نگو برای من مهم نیست آن  چه برسر وطن و دیگران میآید، در بی تفاوتی من وتو عواطف،مسئولیت پذیری و همدلی می میرد و وطن در زیر چکمه های بیگانگان پایمال  میگردد،بی تفاوتی های اجتماعی وسیاسی باعث بد بختی و تباهی دامنگیر برای همه میگردد. ای هموطن اگرما بوطن خود کمک نه کنیم دیگران هرگز بما کمک نه خواهند کرد ،با اتکا به

همدلی،احساس مسئولیت مشترک وهم پذیری می توان به بی تفاوتی ها در امور قوانین،حوادث،اتفاقات اجتماعی و سیاسی از آزادی،پیشرفت وکرامتهای انسانی در زیر یک سقف واحددفاع نمود و وطن را ازلوث وجود مزدوران وبردگان تاریخ نجات داد. هر انسانی که جرات مخالفت را با حکومتهای نژادگرا وستم پیشه داشته باشد نام آن همچون قهرمان در خاطره ها باقی خواهد ماند. ما نمی توانیم آزاد باشیم اگر افکار خودرا از آسمان به امور انسانی هدایت نه نمایم تا قادر به حفظ میراث های فرهنگی خود گردیم و نگذاریم تا ایدئولوژی های اغواگرانه و احکام بدعت گرانه به انسان فرمان بدهد تا انسان را بکشد.ای هموطن می دانی که بیشتر از هیجده سال کشور ما در زمینه های مختلف بدون مشروعیت،اقتدار ملی به سرنوشت من وتو و آبروی وطن بازی می نماید و مانند کاهنان دربار فرعون به استحمار اکثریت بنام دین و جهاد ادامه میدهد و حاکمان دست نشانده مانند خدایان هند قدیم در کاسه سر جوانان ومردم بی گناه جام های شیرین شربت را سر می کشند.ای هموطن چرا هر پنج سال مجبوریم تا بادار های بی کفایت را که در هیجده سال جز سابقه دزدی ،قتل وغارت،خیانت و وطن فروشی ندارند باز هم مانند” سیاستمداران موثر” تحمل نمایم.ای هموطن بیدار شو، شما قهرمانان تاریخ هستدید،تاکی مزدوران پر رو وبی حیا که بردگان تاریخ اند به سر نوشت تان بازی نماید،اینان بروی نیزه بیگانه نشسته اند، آینده ندارند. نشستن بروی نیزه غیراز تکیه بر نیزه است ،ای هموطن بیا کینه ها و کدورت ها را به خاطر آینده کنار بگذارید،مردم سایر کشورها مانند ما ، بدون توسل به قیام های قهر آمیز و بافکر سالم دیکتاتور های مزدور را به زباله دان تاریخ افکنده اند. گاندی الگو وپدر مدارا وتساهل درمبارزات آزادیبخش مردم هند که ۲۴۹ روز ازعمرش را در زندانهای افریقای جنوبی و ۲۰۸۹ روزرا درزندانهای هند گذرانید معتقد بود که اگر همه دربرابر قوانین غیر عادلانه و تبعیض مقاومت کنند،برای دولت ناممکن میشودهمه جمعیت کشوررا زندانی کند. ای هموطن هیجده سال بنام انتخابات آزاد و صادقانه، اقلیت دزد و دست نشانده بر اکثریت حکمروایی می نمایند ودر این اواخر در اثر تضاد شدید ، دزدان به خاطر تقسیم ثروت و قدرت باز هم بی شرمانه  با شعار های انتخابات آزاد و قانونی گلوپاره می نمایند،کسانیکه به قانون  چون کاغذ باطل  می نگرند وبنام قانون خانه ها واراضی مردم را غضب و میلونها نفر رابیکار،فراری گردانیدند ومانع حکومت سازی که مشروعیت واقتدار ملی داشته باشد گردیدن. ای هموطن انتخابات زمانیکه در یک دولت مشروع که براساس رای واراده مردم در فضای امن ، آزاد و صادقانه برگذار میگردد از ارکان و حتی ذات دموکراسی محسوب میگردد،تاریخ انتخابات هیجده سال آخر،  کثیف ترین وننگ آور ترین انتخابات در جهان می باشد.نغمه سرایی های دموکراسی و انتخابات آزاد درکشور ما ، رای شمردن ورای دادن تعدادی بی کفایت برای به قدرت رساندن اقلیت فاسد و دزد است،آنها این بازی های کثیف را با بحرانی ساختن اوضاع تا زمانی ادامه خواهند داد،که ما ناظر وبی تفاوت باشیم و اگر طوفان خشم مردم در مقابل جعل وتقلب خروشان گردد آنگاه مجبور میگردن حق اراده مردم را برسمیت بشناسند. ای هموطن فکر کن و بیدار شو  این مزدوران که  امروز بر ما تحمیل گردیده اند  بردگان تاریخ اند و تاریخ هیچگاه برده شاهان نبوده بلکه شاهان برده‌ تاریخند. افغانستان اقوام تفرقه افگن وتجزیه طلب ندارد،مردم شریف افغانستان در طول تاریخ بطور متحد از ازادی و استقلال کشور خود دفاع نموده اند وهمین اتحاد مایه نگرانی و نا امیدی  بزرگترین قدرت های جهان از تجزیه کشور گردیده است. اما امروزدراین نبرد دشوار به خاطر آینده وآبادی  وطن برعلیه بردگان تاریخ باید دین ملی خودرا ادا نمایم،در غیر آن موجب بی احترامی به خون شهدا و ظلم به نسلهای آینده خواهد بود.

دکتور علی احمد کریمی- امریکا