این پیام صدای قلب من است : احمد سعیدی

     گروه طالبان بی شرمانه و خیره سرانه مسئولیت حمله انتحاری امروز در شهر کابل را پذیرفتند متاسفانه این گروه از یک طرف در قطر با امریکایی ها در یک میز نشسته سخن از اسلام و صلح میزند و از سوی دیگر اطفال و مردمان مسلمان و بیگناه ما را به خاک و خون میکشند.

عاملین همچو جنایات باید بدانند جز روسیاهی و نفرت و انزجار مردم  دیگر هیچ چیزی نصیب شما نخواهد شد .از سوی دیگر وظیفه خود میدانم تا بخاطر سرکوبی آدم کشان حرفوی از قوت های مسلح خویش سپاس گذاری نمایم، در این نوشته برای رهبران و سیاسیون نام نهاد افغانستان نیز پیامی دارم.

آیا شما آگاهی دارید که در حادثه امروز تنها 50 تن از دانش آموزان مکاتب عزیر نمبر 2  ستاره، نازو انا ، لامعه شهید زخمی شده اند متاسفانه شما سیاسیون خود کامه عادت کرده اید که هر حمله را با شدید ترین الفاظ نکوهش و بر عزم راسخ خود برای مقابله با دشمن تعهد مینمایید، در حالیکه خود تان در عقب دیوارهای فولادی محافظت میشوید و فامیلهای شما در خارج آسوده زندگی میکنند، قربانی را تنها و تنها مردم بیدفاع و بیگناه میدهند ما در مقابل این همه جنایات و  بی عدالتی ها استوار و مردانه وار تا پای و جان مقابله خواهیم کرد