عید من : م – اسحاق ثنا

             
       هموطن مسرور و شادان بینمش عید من است
دشمن اش با چشم گریان بینمش عید من است
غاصب و قتال مردم خنده میدزدد ز لب
غرق در اندوه پریشان بینمش عید من است

سینه ها‌ بی کینه‌ از بغض و عداوت ها به دور
هر که را این گونه انسان بینمش عید من است
سر به چوب دار بینم خاین میهن فروش
لعنت و نفرین فراوان بینمش عید من است
واقعن با رای مردم رهبری گر انتخاب
جمله را خندان و شاداب بینمش عید من‌ است
عید آن روز نیکو باشد نباشد انتحار
خلق را آرام و خندان بینمش عید من است
محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
۱۰/۰۸/۲۰۱۹