عروسی که به ماتم کده مبدل شد٬ بدین مناسبت شعر ماتم سرا ٬ از شادروان سید محمد نادر خرم را بجاست که بخوانیم.

 

ماتم  سرا

سید محمد نادر  خرم

فلک بنگر  چگونه کشورم سوخت

به ظلم  وناروا بوم وبرم سوخت

زبانه  میکشد آتش  زهر سو

در  این  ماتم سرا خاک ودرم سوخت 

عزیران  سوختند در  اتش  جنگ

مرا از غم  تمام  پیکرم  سوخت

گرفت  دشمن  در آخر  انتقامش

غلامانش  کنون  خاکسترم سوخت

زده آتش  به  ملکم  دشمن  دین 

درخت  و جنگل  و خشک و ترم  سوخت

مجال  زندگی  از  ما ربودند

غم ودرد و الم ٬ بال وپرم  سوخت

دمار از  روزگار  ما برامد 

همه دار  وندار  کشورم سوخت

سید  محمد  نادر  خرم

اسلوناروی