نازم آن مشتي كه مغز زور مندان بشكند – شعر از : مرحوم عبدالباقي قائل زاده

نازم ان مشتي كه مغز زور مندان بشكند
تف به ان دستي كه دلهاي ضعيفان بشكند

بي نوايان را در يدن سينه نبود كار خوب
هركه با غيرت بود پهلو ي گردان بشكند

كلبه د ر و يش ر ا هر كسي سا ز د خراب
خا د م انم كه درب قصر خا قا ن بشكند

من بلا گر دا ن نير ر و ي جو ا نا ني شو م
كا ستخو ا ن گردني گردن فر ا زا ن بشكند

گوهر اشك يتيمان حيزك هم خواهد شكست
سر فداي ا ن كه مر و ا ر يد سلطان بشكند

عار دا ر ند از شكست شاخ بز بي شو هران
نا خن شير بيا با ن مر د ميد ا ن بشكند

پنجه بي خون مظلو ما ن فشردن ناز نيست
بوسه زن با ز و ي مرداني كه دندان بشكند

مر د م با عز م د ا يم لا يق تحسين بود
لعنت و نفر ين نثار هر كه پيمان بشكند

مرحوم عبدالباقي قائل زاده