هفتۀ هفتاد سالگی سلام سنگی« بخش سوم » : داکتر صبورالله سیاه سنگ

                   بخش سوم  

با چنین هوش پاشانی که دارم باید زیاد بر خود فشار آورم تا نامش یادم آید: در تابستان 1991 به دفتر ماهنامۀسباوونآمد و گفت: « یک گزارش انگلیسی در بارۀ محترم سلام سنگی آوردهام. خواهش میکنم این را ترجمه کنید».

از آرندۀ نشریه خواستیم آن را نزد ما بگذارد تا هم ترجمه شود و هم عکس رنگۀ سنگی را در مجله بگذاریم. نپذیرفت و گفت: «امانت کس دیگر است، اگر گم شود، چه جواب بدهم؟»

البته، آنگاه امکان فوتوکاپی رنگی یا عکاسی خوب و روشن از روی عکس در کابل نداشتیم. ناگزیر نگارۀ سیاه‌‌وسپیدی به جایش نهادیم.

[][]
Salam Sangi in India
Panorama/ The Free Press Journal
Sunday, May 06/ 1990
نویسنده: Samira
برگردان: سس

وقتی رفتار سلام سنگی با آن قد و قامت، موهای پیچاپیچ پریشان، ریش انبوه و چشمان تابان را دیدم، پندارهایی که در بارۀپتهان خونگرمداشتم، در نگاهم زنده شدند. ستارۀ فلمی از افغانستان؟ دلچسپ است.

او از تاریخ بیستسالۀ سینما، صنعت فلم و دستاندرکاران این عرصه میگوید: «هرجا که مردم است و برق باشد، تیاتر و سینما نیز هست» و میافزاید: “گرایش من به هنر هفتم از تماشای نخستین فلم آغاز شد. در جریان هژده سال کار، هژده تا بیست فلم داشتهام. در افغانستان سالانه شش تا هشتگاه یکفلم با درونمایۀ کمابیش همانند فلمهای کشورهای دیگر (رقص، موسیقی، زدوخورد و درامه) ساخته میشوند.

سنگی در برابر یکی از پرسشها با افادهیی کهتنها هنرپیشه هستماز بیان نقش ایدیولوژیها در هنر، رویدادهای سیاسی ده سال افغانستان و موضعگیری هنرپیشگان خودداری ورزید.

او گفت: «در افغانستان مانند هند هیروها و کرکترهای منفی تعیین شده نیستندو نمونهوار، از نقشهای گوناگونش درصبور سرباز،بیگانهو چند برنامۀتلویزیونی نام برد: «هنگامی که سناریو را بپسندم، در فلمها کار میکنم. ترجیح میدهم در نقش هیرو نمایان شوم. در افغانستان آموزشگاه هنر و تکنیک فلم نیست. کارگردانان نامآور ما انستیتیوت پونه [هندوستان] را خواندهاند

سلام سنگی در جای دیگر میگوید: «تکنیک در دوازده سال گذشته حالت استثنایی داشتهاست. کابل یک لابراتوار آماده سازی فلمهای سیاهوسپید دارد. فلمهای رنگه برای مراحل تهیه و تکمیل به خارج فرستاده میشوند

نامبرده از اشتراک در جشنوارههای جهانی و سفرهایش به مسکو، چکوسلواکیا و کوریا؛ از محبوبیت فلمهای هندی، ایرانی، امریکایی و روسی در سینما و تلویزیون افغانستان، با تکیه بر دگرگونی معیارها برای نقشهای مثبت و منفی در افغانستان و هند و اینکه بییندۀ افغان بیشتر به داستان خوب ارزش میدهد، سخنانی داشت.

سنگی در بخش زندگی شخصی گفت: «همواره متکی به سه اصل میباشم: دروغ نگفتن، ضربه از پشت نزدن و کار بد نکردن

میگوید: «فلمهایی چوننشانت،انکوروسدگتیدر افغانستان محبوبیت زیاد یافتهاند، زیرا در آنها زندگی حقیقی تصویر شده بودند. البته، فلمهای تجارتی نیز بینندگان خود را دارند» و با اشاره بهراو صاحباز ساختههای ویجی مهتا میافزاید: «تراشیدن موی سر زن بیوه در یکی از صحنهها تماشاچیان افغانستان را به اندیشه واداشت و متوجه تفاوت بزرگی در چگونگی برخورد با این موضوع در هر دو کشور ساخت

سلام سنگی با پرهیز از یادآوری نام هنرپیشه و فلم مشخص، از دوستی و صمیمیت همگان سپاسگزاری کرد و گفت: «همۀ شان را میپسندم. مرا با گرمای زیاد پذیرایی کردندو از عکسهای مشترک با امیتابهـ بچن، نصیرالدین شاه، دیو آنند، راج ببر، دمپل کپادیا و رفتار صمیمانه آنها قدردانی کرد.

[][]

این برگردان در شمارۀ چهارمسباوون، کابل/ جولای 1991 چاپ شدهاست.