با تاسف پوهاند عزیزاحمد پنجشیر در شاهرای بغلان کندز به وسیلهء طالبان به شهادت رسید: پرتو نادری

 
رسید. حادثه دردناکتر از آن است که بتوان آن را با واژگان بیان کرد. باری مهمان برنامهء گفتمان بود. این برنامه را به یاد و خاطرهء آن دانشمند از دست رفته این جا نشر کردم.

روانش شاد باد !
دانشمند نستوهی بود، نمی دانم جامعهء علمی و فرهنگی افغانستان در این پیوند به چه چگونه دادخواهی دست خواهند زد!