ناکامورا ( کاکا مراد) کی بود ؟ : خالد اشرف

             داکتر  ناکامورا مشهور  به  کاکا مراد!!!

داکتر  ناکامورا  در  سال  (۱۹۴۶م) در شهر  فوکووکا جاپان بدنیا  آمد. وی  پس  از  ختم  تحصیل  در رشته  طب  ( طبابت جذامی) به پاکستان رفت تا به درمان بیماران جذامی در آنجا بپردازد.
دو سال پس از آن به افغانستان رفت و در یکی از قریه های دور دست یک درمانگاه و نهاد غیردولتیخدمات درمانی صلح جاپان” (پیاماس) ایجاد کرد.
این نهاد خیریه در اوج فعالیتش ده درمانگاه راه انداخت که در کنار کمک به دیگر بیماران، به درمان پناهجویان و بیماران جذامی میپرداخت.
دکتر ناکامورا همچنین به ساخت چاهها و آبیاری در روستاهایی پرداخت که مردم به خاطر نبود آب پاک به وبا (کلرا) و بیماریهای دیگر دچار شده بودند.
در ۲۰۰۳، او برنده جایزهرامون مگسهسهشد که به عنوان جایزه نوبل آسیایی شناخته میشود.
دکتر ناکامورا در ۲۰۱۴ به روزنامهجاپان تایمزگفته بود که به خاطر مصونیتش هر روز از مسیر متفاوتی سفر میکند.
او اما اضافه کرده بود که بهترین اقدام احتیاطی که میتواند کنددوست شدن با همهاست.
او گفته بود:”تلاش کردهام که هیچ دشمنی برای خودم درست نکنمبهترین راه این است که همه را دوست خود بسازید، با آن که شاید مردم فکر کنند من فاقد اصول هستم. چرا که مردم یگانه تکیهای است که در آنجا به آن اتکا میکنمو این به طور شگفتانگیزی موثرتر از حمل اسلحه است.”
در مورد فعالیتهای انساندوستانه و کارنامه او فیلم مستندی نیز از سوی تلویزیون ملی ژاپن ساخته شده است.
کاپی از صفحهٔ دوست ام
عکس دوران تحصیل کاکا مراد ما ، رحمت خدا باد بر تو !