“اې پردېس کاکا مراده!” شعر: عبدالهادي عطايي ملا دکلمه او ويډيو: سعید لودین د ښاغلی حاجی صاحب محمد ویس څخه مننه د ویدیو له استولو. ناصر اوریا

"اې پردېس کاکا مراده!"شعر: عبدالهادي عطايي ملادکلمه او ويډيو: سعید لودیند ښاغلی حاجی صاحب محمد ویس څخه مننه د ویدیو له استولو. ناصر اوریا

Posted by Naser Oria on Saturday, December 7, 2019