“اې پردېس کاکا مراده!” شعر: عبدالهادي عطايي ملا دکلمه او ويډيو: سعید لودین د ښاغلی حاجی صاحب محمد ویس څخه مننه د ویدیو له استولو. ناصر اوریا

https://www.facebook.com/naser.oria/videos/2639495109463960/UzpfSTEwMDAwMzI4MzcyNTI1MToyNjk1NTYyNzQwNTYzMTU3/?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARDXOI_gAdq-gXOni2U92y5yKIRQmcvgEcJSylUD9_86ROjhOYuoIJXIUq-gUI0K1OB7HblOSP4jPqyt&tn-str=*F