این ویدیو را بشنوید که چرا داکترناکامورا « کاکامراد» وخدمات انسانی اورا تماشا کنید.Development via a Japanese Doctor Mr. Nakamura Initiative

Development via a Japanese Doctor Mr. Nakamura Initiative——————————————————————————-فلم مستند بر زندگی وفعالیتهای بشردوستانه داکتر ناکامورا در افغانستان .———————————————————————-We are extremely sorry uncle Tetsu Nakamura !Though you were Afghan still we are sorry for letting you getting killed. You were Afghan but we are ashamed for not protecting you.You were Afghan yet we are sorry and thankful to the nice and kind people of Japan for sending us such a nice, hardworking and humble guy who was working for Afghanistan.We are sorry to your family, relatives, friends and people of Japan.W are sorry we couldn't save you. we are sorry that you are not here with us anymore. we are extremely hurt that the same enemy who has been killing us since decades finally killed you today. we didn't kill you, but the enemy of Afghanistan killed you. we will miss you forever and our history will always remember you. We will not forget your services you have done for us. you were more patriot than millions of other Afghans.We will always be grateful to you and to the people of Japan.We will always honour your services and remember your sacrifice you have made for us.May your soul rest in peace !Thank you uncle Tetsu Nakamura.おじさん中村哲さん、ごめんなさい!あなたはまだアフガニスタン人でしたが、私たちはあなたを殺すことを残念に思います。 あなたはアフガニスタン人でしたが、私たちはあなたを守っていないことを恥じています。あなたはアフガニスタン人でしたが、アフガニスタンで働いていたこのような素晴らしく勤勉で謙虚な人を私たちに送ってくれた日本の親切で親切な人々に感謝します。あなたの家族、親,、友人、日本の人々に申し訳ありません。あなたを救えなかったのが残念です。 あなたがもうここにいないことを残念に思います。 何十年も前から私たちを殺してきた同じ敵がようやく今日あなたを殺したことを私たちは非常に傷つけています。 私たちはあなたを殺しませんでしたが、アフガニスタンの敵があなたを殺しました。 私たちはあなたを永遠に恋しく思います、そして私たちの歴史は常にあなたを覚えています。 あなたが私たちのために行ったあなたのサービスを忘れません。 あなたは何百万人ものアフガン人よりも愛国者でした。私たちはあなたと日本の人々にいつも感謝しています。私たちは常にあなたのサービスを尊重し、あなたが私たちのためにした犠牲を覚えています。あなたの魂が安らかに眠れるように!おじさん、中村哲さんありがとうمتن کمنت : عبدالرشید سخی آرزو——————————–تتسو ناکامورا کی بود؟تتسو ناکامورا ۷۳ ساله، پزشک جاپانی/ژاپنی که بخش عمده زندگی و حرفه خود را وقف بهبود زندگی افغان‌ها کرده بود، رئیس موسسه خیریه ژاپنی (پی‌ام‌اس) در افغانستان بود.او پس از تحصیل در رشته پزشکی در ۱۹۸۴ به پاکستان رفت تا به درمان بیماران جذامی در آنجا بپردازد. دو سال پس از آن به افغانستان رفت و در یکی از روستاهای دوردست یک درمانگاه و نهاد غیردولتی "خدمات درمانی صلح ژاپن" (پی‌ام‌اس) ایجاد کرد.این نهاد خیریه در اوج فعالیتش ده درمانگاه راه انداخت که در کنار کمک به دیگر بیماران، به درمان پناهجویان و بیماران جذامی می‌پرداخت.در ماه اکتبر سال جاری دولت افغانستان به خاطر کارهای انسان‌دوستانه‌اش به آقای ناکامورا شهروند افتخاری افغانستان داد.

Posted by Zobair Padash on Thursday, December 5, 2019