ما آدمان فروخته ايم خَر خريده ايم : میترا « ارشادی » عاصی

تا شاخه اي رسيد به بر، سر بريده ايم
ما آدمان فروخته ايم خَر خريده ايم
بر زير پاي دشمن خود فرش گشته ايم
تا بورياي دوست به مجمر كشيده ايم
ما عقل و اختيار به دشمن سپرده ايم
جاي كتاب دشنه و خنجر كشيده ايمباري اگر كه حرف درستي بگفته ايم
ملحد شديم، به امر ملا سر بريده ايم
شرم آور است جار زدن از سكوي زور
ما ملتيم! كدام ملت؟ كَر شنيده ايم
با نام قوم و مذهب و رهبر هزار بار
بستيم، كشته ايم، محشر بديده ايم
درديست كه تحملش آسان شود كجا
بد بود حال ما و به بد تر رسيده ايم

م.ا.ع