سکوت نگران کننده وجدان خفته غرب در انتخابات افغانستان !– نویسنده : دکتور علی احمد کریمی

دکتور کریمی

خوانندگان محترم آگاه اند که نویسنده این قلم در نوشته های ” سناریوی غرب در انتخابات افغانستان” ” چرا مردم افغانستان انتخابات را تحریم نمودند” ” جسارتهای اشرف غنی در جنگ با مجاهدین” و”آینده انتخابات افغانستان و چالشهای روبروی ترامپ”   اهداف انتخابات را در شرایط جنگ  ، بی امنیتی و مخالفت گروههای سیاسی در داخل چون تحمیل حاکمیت  اقلیت بر اکثریت ،مشروعیت بخشیدن دولتهای vassal یعنی غلام  و ادامه حضور طولانی نیروهای خاریجی درجنگ ضرورت پیشگویی گردید که به آینده صلح ، ثبات و اتحاد  کمک نه خواهدکرد و منجر به بحرانهای بدتر میگردد .پیشگویی درباره رویداد های سیاسی در جهان معاصر کار پسندیده نیست ولی آنچه در نوشته های بالا ذکر گردیده بود تحقق یافت.

. کمیسون انتخابات بدون رسیدگی به شکایات نامزدان بعد از پنج ماه اشرف غنی را فاتح  انتخابات اعلام نمود .  طرفداران اشرف غنی این پیروزی مملو با جعل وتقلب را چون زوال عصر جهادی ها تجلیل می نمایند.شاید پیروزی جعل وبی عدالتی بر جهل و ریاکاری گروه معدود وتجمل پرست که مانند مارهای زهرآگین از آستین دولت سر بر آوردند و نیش های زهر آگین خودرا تا استخوان های مردم بی دفاع فرو بردند دقیق تر باشد.  جبهه مخالف اشرف غنی به رهبری عبدالله عبدالله تصمیم کمیسیون انتخابات را کودتای غیر قانونی می خواند و وعده دولت فراگیر را می دهد طرفداران ثبات و همگرایی  درشهر های مختلف با برگزاری تظاهرات و مخالفت به تقلب ، عبدالله را رئیس جمهور  منتخب می خوانند. حتی سیاستمدار کهنه کار ومکار مانند کرزی انتخابات را دسیسه تحمیل گرانه امریکا به منظور بذر تخم بی اتفاقی میان اقوام افغانستان انتقاد می نماید، گلبدین حکمتیار و نبیل با سایر نامزدان نتایج انتخابات را جعلی وغیر قانونی می دانند. طالبان که آینده صلح بیشتر ازهمه به نام آنان گره خورده است نیز اعلام نتایج نهایی را نمی پذیرند .حاکمیت دوگانه در کشور فضای سیاسی را برای کشورهای حامی دولت کابل خفقان گردانیده  و آن هارا دچار سکوت و انتظار نگران کننده وجدانی ساخته است.  اگر موج اعتراضات خروشان تر وسرتاسری گردد.آنها از خشم مردم هراس دارند ومایوسانه اعتراف می کنند که نمی توانند میلونها مردم افغانستان را بکشند وبه غلام های ” vassal”که عادت نموده اند به نمایندگی مردم فرمان بدهند نیز اعتماد ندارند.  امریکا اشتباه گذشته را تکرار نه خواهد کرد و اگر به اراده مردم افغانستان احترام نگذارد در آینده بنام دفاع از حقوق بشر،دموکراسی و انتخابات آزاد حق مشروعیت را در  امورسایر کشور های جهان از دست خواهد داد.جهانیان میدانند که میلیون ها انسان در کشورهای مختلف قربانی بهانه جویی های امریکا وغرب بنام دفاع از انتخابات آزاد و دموکراسی،تبعیض و نقض حقوق بشر گردیده اند .آیاغرب وجدان انسانی دارد؟ .انتخابات آزاد و شفاف زمانی مشروع وبه وجدان انسان مطابقت دارد که  اکثریت مردم برگزیده خودرا انتخاب نمایند. نتایج انتخابات تحمیلی وجعلی افغانستان  برای انتخابات امریکا نیزچالش برانگیز خواهد گردید . مردم ما  اگر مانند همیشه بی تفاوت باقی بماننددر آن صورت حق گله را از بیگانگان نه خواهیم داشت که ” رای ازماست و انتخاب از دیگران “. این نوع زار نالگی های چاپلوسانه،مغرضانه، بخاطر منافع شخصی زود گذر،موقتی وسلیقوی و جناحی و قومی به نفع مردم و آینده افغانستان  نه خواهد بود.

دکتورعلی احمد کریمی