شعر در باره تعصب : نذیر ظفر

نذیر ظفر

آنانکه به قوم  ومذهب  ویا به زبان 

دارند  تعصبات  اخفا و عیان

بادیده  ای  عقل  پیش  هر  بیننده 

بدتر  بود  از  شغال  واز  خوک وژیان