زنده گی زود میگذرد- نوشتهء نذیر ظفر

نذیر ظفر

زنده گی مــثل خواب میگذرد
گاهی خوب گه خراب میگذرد
شام ها زود زود و پی در پی
روز ها بی حســـــاب میگذرد
گاهی در اوج شــــــادمانی ها
گه به درد و عــــــذاب میگذرد
گه به سنگلاخ التــماس و امید
هــــــمه در پیچ و تاب میگذرد
وقتی مــــــیدانی راز هــستی را
فصـــــــــــل های شباب میگذرد