نمی دانستیم نوشته : نذیر ظفر

نذیر ظفر

این وطـــــن غصه ســـــــرا بود نمی دانستیم

مســــــکن قـــــتل و جــــــفا بود نمی دانستیم

مـی زدند لاف ز دیـــــــنداری و اسلام و خدا

همــــــه تـــــذویــــر و ریا بـــود نمی دانستیم

شرق و غرب هردوی همسایه ما بی دین بود

خصــــم در کشــــــتن مــــــا بود نمی دانستیم

ســــالها لـــــعن به کفار و اجــانــــــب گفتـــیم

کـــــفر در دســــــــت مـــــلا بود نمی دانستیم

ســـــر اخلاص به آخوند و مـــــــساجد ماندیم 

هـر کــــــدام رنج و بـــــــــلا بود نمی دانستیم

جنـــــگ چـــــهل ساله ما هیچ به پا یان نرسید

ســــــر پـول جـــنگ و غـــزا بود نمی دانستیم

طالـــب و داعـــش و اشـــرار همه یک بدن اند

هـــــــــر یکـــــــــی نــام جــــدا بود نمی دانستیم