خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند: نوشتهء دکتور علی احمد کریمی

درماه مبارک رمضان و ماه نزول قرآن و شبهای مبارک قدر سرنوشت انسان ها رقم زده میشود. بزرگترین معجزه پیامبر اسلام به اتفاق نظر تمام مفسران و تاریخ  قرآن کتاب مبین ، روشن و آشکار  و مبارزه آن حضرت به دشمنی ها،کینه هاوعدوات های قبیله ای بود . قبیله ها و اقوام که در حق همدیگر ظلم وستم میکردند وبه خرافات و جهالت های پوچ و ستمگرانه قومی خود افتخار می نمودند .پیامبر به آنان هوشدار داد که از ظلم وستم وبی عدالتی‌ در حق همدیگر خودداری ورزند تا سزاوار رحمت ومهربانی الهی گردید چون خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی نماید. پیامبر اسلام درشب های قدر دعا می نمود که ” خداوندا،کسانی را برما مسلط مکن که برما رحم ندارند و آنقدر ازخشیت خود برما عطا کن که مانع گناه کردن گردد.” .

ظلم و خودخواهی هر قوم در مقابل سایر قوام از دیدگاه پیامبر اسلام تبعیض است وتبعیض گندیده است که باعث خیانت های اقتصادی و اجتماعی میگردد و حکم قتل رادارد. پیشگویی پیامبر اسلام درباره وضع زندگی ما مطابقت دارد. مهم ترین علائم گمراهی جامعه ما،  تبعیض های قومی،زبانی،مذهبی، جناحی، سمتی و دشمنی به عدالت های اجتماعی وبی احترامی به حقوق ومنافع همدیگرو کرامت های انسانی می باشد. مسلمان بودن تنها در زبان نیست بلکه نوری است که درقلبهای تاریک می درخشد. قلبهای که به انسانیت، آزادی،عدالت وتساوی طلبی های بشردوستانه و پاکی به انسان بزرگ و روح زیبا احساس حرمت می نماید. در تمام کتابهای آسمانی و آثار فنا ناپذیر ادبی،سیاسی و فلسفی جهان، دشمنی ها و عداوت های ظالمانه و متخاصمانه قبیله ای ،جناحی و قومی چون  بزرگترین آفت های اجتماعی واخلاقی  کشور ها  و گمراهی مردم درطول تاریخ شناسایی و ذکر گردیده است. این علائم متاسفانه در کشور ما  آ شکار است.در کشور ما ارزشها به عدالت وحق ارزیابی نمیگردد. منافع و مصالح ملی کشور قربانی هوای وهوس زمامداران تشنه به قدرت میگردد. بزرگان دین میگویند” دروغ چراغ بی نوراست.” زبانهای ما از وطن دوستی،عدالت اجتماعی و برادری  و مساوات داد می زنند، اما قلبهای متفرق و پراگنده داریم. کمتر کسی پیدا می‌شود که حق ، عدالت و مساوات را به گرایشهای قومی ، حزبی و سلیقوی ترجیح بدهد. همه میگویند طرفدار حقم اما در عمل پابند به گرایشهای قومی اند و بی انصافانه ازموضعگیری های سلیقوی طرفداری می نمایند.گمراهی تا آن اندازه مارا خود خواه گردانیده است که حتی درباره سرنوشت کشور خود به خاطر منافع زودگذر نیز دروغ میگویم. ستمگران بادروغگویی  وتحریف های کاذبانه  به تاریخ، افتخارات ملی و کرامت هاو ارزشهای انسانی خیانت بزرگی را به اعتماد مردم به آینده کشور مرتکب گردیده اند. همه چیز در کشور ما تحریف میگردد چون ستمگران بقای سلطنت ظلم را به استحمار گله های می دانندکه به افتخارات پوچ و پوشالی و تعصب های قومی وزبانی بیشتر نسبت به آینده وطن و انسانیت باورمند اند. در کشور ما قرآن که در طول تاریخ تحریف نگردیده است،ولی دین فروشان و حاکمان ظالم  آنرا به رای خود تفسیر می نمایند و به گفته مولانا با تیغ معیشت خون شریعت را می ریزند. حضرت علی ” ع ” مولود کعبه و شهید محراب عبادت از شدت عدالت ،کسی را که قرآن را با رای خود تعبیر و تفسیر می نمایند به مرده های متحرک مقایسه می فرمایند” صورت او صورت انسان است ودل او دل حیوان،نه راه رستگاری را می شناسد ،تا درآن راه رود ونه راه گمراهی را که از آن برگردد،چنین کسی مرده ای است میان زندگان” واین گمراهی ها کفاره گناه اقوام ظالم است.گمراهی چشم هارا کور،گوش هارا کر و قلب های تاریک میگرداند. گندیده ترین بوی ظلم، جهالت وتعصب چشم مارا ازبهترین تجربه های علمی،سیاسی واجتماعی جهان کور گردانیده است و هر نوع استفاده از تجربه های علمی و فکری جهان را که سقف کهنه و تاریک قوم پرستی های پوشالی راویران میگرداند از جانب جباران ستمگر و ظالم چون خطر به تجزیه افغانستان تلقی میگردد. ستمگران نمی خواهند که افغانستان مانند سایرکشورهای دنیا کشور آزاد،مرفه و آباد و با ساکنان مساوی الحقوق باشند. پیامبر دعا نمود، تا خداوند ستمگران را بر ما مسلط نگرداند.اگر ما پیرو پیامبر هستیم و صلح و عدالت خواهی را دوست داریم، بهترین عبادت مبارزه با ستمگران ظالم است. تا وقتیکه دولت قابل قبول که درسایه آن عدالت اجتماعی ومنافع تمام اقوام ساکن افغانستان تامین نگردد صلح عادلانه بر قرار نمیگردد وهر نوع لفاظی های عوافریبانه به نام صلح و وحدت‌ ملی به مردم واینده کشور کمک نه خواهد کرد.از خداوند متعال به برکت ماه رمضان و شبهای مبارک قدر آرزو داریم که کشور ومردم مارا از تسلط ستمگران نجات بدهد.

دکتور علی احمد کریمی – امریکا