عید تنهایی : م – اسحاق ثنا

عید  ما عید کرونایی بود

عید فکر و عید سودایی بود

در قرنطینم و در منزل اسیر 

منزل بی دوست تنهایی بود 

میکند تعقیب این ویروس همه 

نیست یک جا بلکه هرجایی بود 

نه بغل کن و نه هم رویش ببوس 

با عزیزان آنکه آشنایی بود 

عید با یاران یکجایی خوش است

خوان بی یار کی به زیبایی  بود 

میکنی در عید احسان با کسی 

این عمل از حاتم طایی بود 

ای غنی در عید نامت هر کجا 

یاد با نفرین و رسوایی بود 

محمد اسحاق ثنا 

ونککور کانادا 

23/05/2020