عیدانه در قرنطین : نوشتهء نذیر ظفر

عید فطر است و در قرنطینم
بی وصال تو ســـخت غمگینم
رفت و آمد نمـــــــیتوانم کرد
با خیال از تو بوسه میـچینم
***** *******
عید با وصل یار شیرین است
یار بیــچاره در قرنطین است
از کرونا رسیـــــده فاصله ها
ار مغانی ز جانب چین است
****** ******


عید فطر است و هم قرنطین است
همگی خسته است و غمگین است
کــــسی عــــیدی نمـــــیتواند رفت
عـــــید بی وصل یار سنگین است
****** *********
روز عید است و من از فر قت تان دلگیرم
گفته اند ؛ خانه بمان نیســـــت دگر تقصیرم
روز عید است و قر نطین شده ام در منزل
تیلفونی خــــــــبر از جمله ای تان می گیرم