تکرار بار دوم کمدی موافقتنامه سیاسی ! … نوشتهء دکتور علی احمد کریمی

این جمله کارل مارکس متفکر قرن نزدهم “که تاریخ دوبار تکرار می شود یکبار به صورت تراژدی و یک بار به صورت کمدی”  درتاریخ جنبشهای سیاسی و حکومتهای های خودکامه و کودتاچی مانند یک ضرب المثل ورد زبان سیاستمداران و جامعه شناسان در قرن بیست ویک گردیده است. 

مارکس دراثر معروف خود” هیجدهم برومر لوئی بناپارت” درارتباط به کودتای دسامبر ۱۸۵۱ لوئی بناپارت در فرانسه به ادامه این جمله خاطر نشان میگرداند که” قهرمانان این تاریخ دوبار زائیده می شوند یک بار در قامت یک اسطوره وبار دوم به شکل دلقک.”  امضای پیمان توافقنامه سیاسی، تکرار همان تراژدی فاجعه انگیز و خنده آور میان  غنی و عبدالله است. 

فاجعه اول زمانی به وقوع پیوست که مردم افغانستان با قبول خطر وازدست دادن انگشتان خود درپای صندوق های رای رفتند و به خاطر افغانستان آزاد از استبداد های سیاسی واختناق های مذهبی و موضعگیری های منفعت جویانه ای ابلهانه و زود گذر  جناحی ، قومی و فرقه ای رای دادند. مردم با حضور گسترده خود بطور  شجاعانه ونه ترس نشان دادند که حاضرند نهال نورس دموکراسی رابا خون خود آبیاری نمایند. تراژدی به وقوع پیوست. جعل وتقلب بر دموکراسی و قانون پیروز گردید. کشور در آستانه سقوط روبرو گردیده بود، و بنا بر تائید دیپلماتهای امریکا  شرایط برای جنگ داخلی وحتی تجزیه کشور در شرف تکوین بود. 

تراژیدی اول در تاریخ انتخابات افغانستان به مهندسی  جان کری و مراسم تاج گزاری غنی وعیدالله در سفارت آمریکا به  تکرار تاریخی کمدی برای بار دوم کمک نمود. در تراژدی اول دولت وحدت ملی به معنای واقعی کلمه به دولت تفرقه ملی، فساد مطلق با سو استفاده از قدرت مطلق، قانون گریزی،بی عدالتی های اجتماعی و تصفیه حساب با ناراضیان تبدیل گردید . 

مردم ما به خاطر خود خواهی های انحصار طلبانه و یک جانبه سیاسی ازیک طرف و نا امنیتی های سرتاسری ازجانب دیگر قیمت گزاف پرداختند.  امیدواریم  تا این باراوضاع  از کمدی به فاجعه وتراژدی ملی برنگردد.آقاقایان غنی و عبدالله می دانند که هردو در نمایش مبتذل وبی سابقه انتخابات و اعلام نتایج مسخره آن شکست خوردند و هردو باختند واین کمدی اخرین نمایش های مبتذل هردو در رقابت های سیاسی خواهد بود.انتخاب راه درآینده به غنی وعیدالله تعلق دارد. چه می خواهند از خود به یاد گار بگذارند، اسطوره باشند یا دلقک؟ هردو به مردم افغانستان و جهانیان نشان دادند که در کمدی نیز گاهی خنده از نان شب واجب تر است.                                                                                مردم افغانستان و جهان به قدر کافی خندیدند. تکرار این کمدی  امیدواریم درس عبرت برای هردو باشد که اشتباهات گذشته را دفن نمایندتا درآینده به رای مردم خیانت نگردد،در اشغال وظایف لیاقت و تقوی در نظرگرفته شود، ازمنافع تمام مردم و اقوام ساکن افغانستان بطور عادلانه چشم پوشی نه شود،هیچ قومی حق و ادعای آقابابایی را بر سایر اقوام نداشته باشد. نا گفته پیداست که کمدی موافقتنامه سیاسی مشکلات وبرازندگی های تازه دا رد، مهم ترین مشکل ،خود داری ازیکه تازی ، خوداری از انتقام جویی و توطئه گری و نقشه کشی های مرموز وپنهان گرانه وزیر زمینی است، تا در اثر حرص ثروت، ‌شهوت قدرت و کینه توری وانتقام جویی های یکجانبه گرانه  منافع دراز مدت  مردم وکشور قربانی نگردد واین کمدی سیاسی می تواند یک گام به پیش برای حل اختلافات در داخل ‌میان خود مردم  افغانستان گردد ویا لااقل عمر اختلافات را کوتاه تربگرداند و باعث احیای اقتدار ملی ما در جهان شود. 

مهم ترین درس عبرت تن ندادن به تکرار فجایع گذشته است، طرفداران هردو تیم باید بطور مسئولانه و متواضعانه به سازش، گفتگو و هم پذیری میان  مردم افغانستان همکاری نمایند، اگر ما به خود کمک نکنیم دیگران به ما کمک نه خواهند کرد . زمانیکه مابه خاطر افغانستان آباد با وجدان ومقتدر متحد گردیم دنیا به دیده احترام به ما می نگرد و بجای گدایی از این وآن،  کشور ما به مرکز جلب سرمایه گزاری علمی و ‌اقتصادی در آسیا تبدیل میگردد. برازندگی دیگری امضاء  موافقتنامه سیاسی در آن است که کشور های منطقه از امضای این موافقتنامه استقبال نمودند و شرایط برای مذاکرات سازنده وقابل قبول با طالبان میان مردم افغانستان مساعد گردیده است. مهم آنست تا فهم تاریخی ما از تکرار ضرورت ها تغیر نماید وفجایع بدتر ‌و رسوا تر در حوادث تاریخی تکرار نگردد.

دکتور علی احمد کریمی- امریکا