سـال شـوم و نکـبت بــار 2020 : احمد سعیدی

جنگ های اول و دوم جهانی، سونامی، خشک سالی ها، قحطی، مرض ایبولا و یکتعداد امراض و طاعون های دیگر خاطراتی تلخی را برای بشریت از خود بجای گذاشته است. اما در اواخر سال 2019 مرضی در چنین آغاز شد، دیر نگذشت که به سراسر جهان انتشار یافت و در سال 2020 به افغانستان رسید. این ویروس وحشت به اندام بشریت انداخت، خواب شیرین مغرورترین و آسوده ترین کشورها و اشخاص را حرام ساخت، به یکباره گی فاصله اجتماعی را بوجود آورد، تمام کسب و کارها، شهرها و رفت و آمدها را تعطیل کرد. زمانی فرا رسید که انسان را جرات روبرو شدن و نزدیک شدن با انسان دیگری نبود… که یار از یار میترسید. 

سال 2020 سال کرونا، بدترین سال، زشت ترین سال، بدخاطره ترین سال، سال رنج، سال درد، سال کشتن، سال بستن، سال ویرانی، سال نفاق و شقاق، سال حمله به زایشگاه و کشتن زنان و اطفال، سال سرها را بریدن، سال انسان ها را به آتش کشیدن،… خاطرات تلخ این سال را هیچکس فراموش نمی کند، این سال، سال نحس و فلاکت باریست در مسیر زندگی بشر، این سال تمام بدبختی های گذشته ی انسان را از یادش برد و بجای آن خاطراتی دردآور و سنگینی را بجای گذاشت. 

شاید بعد از این، اگر کسی بخواهد دیگری را دشنام بدهد بگوید که تو خصلت 2020 را داری. اگر کسی بخواهد دیگری را توهین و تحقیر کند بگوید که قواره، رفتار و کردار تو به 2020 می ماند یعنی تو مانند 2020 جنایت کار، خون آشام، پرمخاطره، وحشت ناک، دردآور و بد هستی. 

آرزو داریم این سال با به پایان رسیدنش تمام بدی هایش را نیز با خودش ببرد و انسان دیگر سالی به این خواری و پر از فلاکت را نبینند.