ویروس کرونا و ویروس نژادگرایی دو دشمن دموکراسی ونقض حقوق بشر در امریکا: دکتور علی احمد کریمی

سیاستمداران،نظامیان و تحلیلگران سیاسی در کشور های مختلف نگرانی واتفاق نظر دارند که جهان بعد از ویروس کرونا چهره دیگر خواهد داشت . مبارزه تا هنوز برعلیه این دشمن نامرئی ادامه دارد . اگرچه در اکثر کشورهای جهان مردم به زندگی عادی برمی گردند اما مسابقه برای دستیابی کشف واکسن ضد کرونا جریان دارد و هنوز معلوم نیست کدام کشور دراین مسابقه افتخاربزرگ علمی را در عالم بهداشتی کمایی می نماید  ، پیروزی به کرونا نه تنها بزرگترین افتخار علمی است بلکه به ارتقای حیثیت  جهانی کشوری که موفق به  کشف آن گردد؛ خواهد گردید. تلفات جانی مبتلایان به این دشمن نامرئی و تعداد افراد مصاب به کرونا خطر موج جدید آنرا درآینده نیز بیشتر گردانیده است.

تا زمانیکه  واکسن ضد کرونا بدست نیاید اعلام پیروزی با این دشمن نامرئی پیش از وقت خواهدبود. مبارزه با کرونا ادامه دارد ولی پس لرزه های سیاسی واقتصادی آن منجر به بحران های بزرگ وبی سابقه اقتصادی  وسیاسی درکشورهای مختلف جهان گردیده است واین بحران ها لحن  جنگهای خبری را تندتر و تلخ تر و فضای بی اعتمادی وتنش زدایی را تیره تر گردانیده است  .امریکا پیشرفته ترین کشور اقتصادی دنیا وبا مدرن ترین تکنولوژی درجنگ با کرونا زیاد تر ازهمه صدمه دیده است وازلحاظ جانباختگان و مبتلایان مقام اول را درجهان دارد، در اثر کرونا اقتصاد امریکا بیشتر ازبحرانهای سال ۱۹۳۰ این کشور صدمه دیده است و تعداد لشکر بیکاران در امریکا‌ به مرز چهل ملیون رسیده است ومیلون ها نفر بدون بیمه های بهداشتی در وضع اسفبار قراردارند و بحران های اقتصادی شرایط رابرای  بحرانهای سیاسی هموار گردانیده است و در پیشرفته ترین کشور جهان که خودرا پرچمدار آزادی ، دموکراسی وحقوق بشر می خواند وحتی بابلند پروازی های خاص می خواهد دموکراسی وحقوق بشر رابه سایر کشورهای جهان صادر نماید ،  خود به ویروس نژادگرایی دچار گردیده است. پولیس سفید پوست آمریکایی به جای پاسدآری از قانون ، شهروند سیاه پوست امریکایی را در انظار عمومی بطور وحشیانه  می کشد واین عمل او که توهین وتحقیر اشکار به سیاه پوستان امریکا بود آتش خشم و نفرت رادر ایالات مختلف برانگیخت وبرای جهانیان نیز شوک انگیز بود. خوشبختانه مطبوعات امریکا ویروس نژادگرایی و ویروس کرونا  را چون دو دشمن دموکراسی  و نقض حقوق بشر در امریکا محکوم نمودند . ویروس نژادگرایی‌ خطرناک تر از ویروس کرونا است. ویروس کرونا جان مردم را می گیرد ولی ویروس نژاد گرایی دشمن جان وشرف انسان و توهین وبی احترامی به کرامت های انسانی می باشد. امریکا می تواند به کرونا پیروز گردد اما رشدگرایشهای افراط گرانه نژادگرایی می تواند به منافع آمریکا در داخل و جهان صدمه وارد نماید. تنها مبارزه با ویروس نژادگرایی به امریکا حق مشروعیت را خواهد داد که درسراسر جهان از دموکراسی و حقوق بشر دفاع نماید موقعیکه درداخل امریکا شهروند سیاه پوست تحقیر،توهین میگردد امریکا این مشروعیت را در مقابل سایر کشور ها ازدست خواهد داد. سالانه هزاران شهروند سیاه پوست توسط پولیس کشته میشود. سیاهپوستان امریکا و آمریکایی های برازیل تبار در زمان ریاست جمهوری ترامپ از برخورد دوگانه مقامات پولیس ناراضی و شاکی می باشند.

دکتور علی احمد کریمی امریکا