طوق لعنت : شعر از- م- اسحاق ثنا

استاد ثنا

کشورم در قبضه ای اهریمن است

هست و بودش در قمار دشمن است 

سال‌ها شد آسمان اش بی فروغ 

هست تاریک همچو چاه بیژن است 

خفته در خاک اش خیلی نو جوان 

بر در هر‌ خانه بانگ و شیون است 

مادران در داغ فرزندان خویش 

چشم پر نم رخت ماتم بر تن است 

در دروغ و شیطنت گوی( غنی )

طوق لعنت دایما بر گردن است 

صبر کن ای هم وطن شب رفتنیست 

پشت شب آخر که روز روشن است

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا 

06.06.2020