سُرورگم شده: شعر ؛ میرعنایت الله سادات

عمری ست  گشته سُرورازبرم جدا  

   یا من شدم به هجر و فتادم ز او جدا

روزم به یاد گمشده ام شام می شود  

    شامم به فکر صبح  نباشد از او جدا

مقهور روزگار و سزاوار غربتـم     

    افتیده ام به دام و نگشتم از او جدا

نی شمع روشنی که زنم پربه دور او 

   نی اهل دل که شکوه کنم بـهر او جدا

می سوزم از فراق و نیابم شعله ای   

   تا پر زنم به آتش  وگردم  زغم جدا 

نشنیده هیچ کس، که درآئین عاشقی    

    سوزنده شمع جدا و پروانه زآن جدا

جسمم به این دیار و روانم به میهنم   

     باور نمیکنی، که بود جان ز تن جدا

تقدیر روزگار ،  بیفگنده ام  به دُور   

    ورنه گمان نبود ، که باشم از او جدا 

گم کرده ام سرور و نیآبم به این دیار 

    یابم سرور آنجا ، که ازآن شدم جدا

   کو دست “عنایت”ی ؟؟؟ کز فیوض آن

  باشم به کوی خویش و نباشم زخود جدا 

تاریخ سروده :  دسامبر2005