فریاد جرس شعر از شادروان رازق فانی به صدای محترم سلام سنگی

دوستان گرامی : در افغانستان جرگه نمایش بخاطر صلح با طالبان دایر شد؛ خواستم بدین مناسبت قعطه شعر زیبا مرحوم رازق فانی که چهره های بعضی از اشخاص و افراد را به نمایش می گذارد ؛ به صدای محترم سلام سنگی هنرمند معروف ؛ نشر کنم.

Mr. Salam Sangi.

Posted by Mukhtar Ahmadi on Friday, May 1, 2015