امثال و حکم تورکی – فارسی – انگلیسی : دکتور فیض الله ایماق

اوزاقلشگن یؤلداشلر، بیر – بیرینی قدرینی بیلر

– دوری و دوسستی

– جدایی تا نیفتد، دوست قدر دوست کی داند

شکسته  استخوان   داند  بهای  مومیایی  را

Absence makes  the heart grow fonder.

*ایلان چاققن ، آله  ارغمچیدن قؤرقه دی 

مارگزیده، از ریسمان ابلق میترسد

A burnt child  dreads the fire.

ییلده کیلگن گل، کونده کیلگن، کُل «خاکستر»* 

مهمان تا سه روز عزیز است.

A constant  guest is never welcome.

* دؤستینگنی یامان کونده سینه.

یار   نیک  را  روز  بد  باید  شناخت.

دوست آن باشد که گیرد دست دوست

در   پریشان حالی  و    درمانده  گی

A friend in need is a frien indeed.

*اوزاق بؤلسه هم یؤل یخشی، یامان بؤلسه هم دؤست یخشی.

پای  در زنجیر در پیش دوستان

به  که  با  بیگانگان  در بوستان

A friend’s frown is better than a foe’s  smile.

*همه گه یؤلداش بؤلگن، هیچ کیمگه یؤلداش بؤلمس

دوست همه کس، دوست هیچ کس نیست.

A friend to everybody is a friend to nobody.

 طویدن سؤنگره ، ناغاره.*

نوشدارو بعد از مرگ سهراب.

دارو که پس از هلاک باشد

بر جای  حریر  خاک  باشد

After death doctor.

*پولی بارنینگ زؤری بار.

هر که را زر در ترازوست ، زور در بازوست.

A golden key opens every door.

 هر ایش نینگ اولی یخشی بؤلسه،آخری یامان بؤلر.*

خشت اول گر نهد معمار کج

تا  ثریا  می رود  دیوار کج

A good beginning makes a good ending.

*یخشیلیک قیل دریاگه تشله، بیلسه بالیق ، بیلمه سه، خالق 

تونیکی می کن و در دجله انداز

که  ایزد  در  بیابانت  دهد   باز

A good deed is never lost.

*نیمچه ملا ، خطر ایمان، نیمچه طبیب – خطر جان.

نیم حکیم خطر جان ، نیم واعظ خطر ایمان.

 A little larning is a dangerous thing.

*ایککی آیاق ، بیر ایتیککه سیغمس

دو پا  را ، در یک موزه نمی کنند.

All  feet tread not in one shoe.

*انساننی ، دؤستیدن تانی 

انسان – از دوستش شناخته میشود

A man is known by the company he keeps.

*یخشی خاتین ، ایرینی  ایر قیلر ، یامان خاتین ایرینی ییر قیلر

زن خوب فرمانبر پارسا

کند مرد درویش را پادشاه

زن  بد  در  سرای  مرد  نکو

هم در این عالم است دوزخ او

A expensive wife makes a pensive hasband.

*دشمنینگ نی پخته بیلن سؤی.

آن   کسانیکه  آهنین  مشتند

دشمنان را به دوستی کشتند

An iron fist in a velvet glove.

ارپه ایکسنگ ، ارپه اؤره سن ،بوغدای ایکسنگ بوغدای*

از مکافات  عمل،   غافل  مشو

گندم از گندم بروید ، جو  زجو

As you sow, so you reap.

*یخشی باله، آته سی نینگ عصاسیدیر.

پسر عاقل پدر را خوشحال میسازد.

A wise son makes a glad father.

* حسابلیک دؤست اجره لمس

آنرا که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.

Be true and fear not.

سؤره ماق عیب ایمس، بیلمسلیک عیب*

پرسیدن عیب نیست ، ندانستن عیب است.

Better to ask the way than go astray.

کؤر – کؤرنی تاپر، سوو پستنی.*

 کبوتر  با  کبوتر  باز،  با   باز

کند هم جنس با هنم جنس پرواز

Birds of a feather flock together.

*بایقوش خرابه نی سیور.

جغد آن به که آبادی نبیند.

Bring a cow to the hall, she will run to the stall.

*اول اؤزینگگه باق ، سؤنگره ناغاره قاق.

اول خویش، بعد درویش.

Charity begins at home.

*بهار کیلیشیدن بیلینر

سالیکه نکوست از بهارش پیداست.

Coming events cast their shadows before  them.

*درخت نینگ میوه سینی اییب ، شاخه سینی سیندیرمه.

چو میوه سیر خوردی شاخ مشکن.

Cut not the  branch  on which you sit.

*اؤن بیرنی اؤنگه ساتتینگ، آتینگ بؤلسین سوداگر 

از گلیم خویش پا بیرون نمی باید نهاد

برآن  کد خدا ، زار  باید   گریست

که دخلش بود نوزده و خرج بیست

Cut your coat according to your cloth.

*آچلیک    نیمه ییدیرمس ، یالانغاچلیک ، نیمه کیدیرمس

روزگار آیینه را محتاج خاکستر کند.

A lion may come  to be beholden  to a mousc.

*صبر قیلگن مرادیگه ییتر.

صبر  قیلسنگ ، غوره  دن  حلوا  بیتر

بی صبر باغ ، غوره نی بیشمه ی یوتر

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند

بر   اثر   صبر   نوبت  ظفر   آید

All things come to him waits.

*هر گپ نی اؤز جایی بار، بیلیب – بیلمس گپیرمه.

هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.

A place for everything in its place.

*بهارده ایکسنگ، تیره مه ده اؤره سن

هر چه کاری در بهاران،  تیرماهان بدروی

خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم

دیبا  نتوان بافت از این پشم  که ریشتیم

As a man sows, so shall he reap.

*من دیمن: آسمان، سن دیسن : ریسمان

من می گویم آسمان، تو می گویی ریسمان

As like chalk to cheese.

*میوه سیز درختگه  هیچ کیم تاش آتمس.

هیچ کس نزند بر درخت  بی بر   سنگ.

A successful man often many enemies.

*بوغدای ایسنگ ، بوغدای اؤره سن ارپه ایکسنگ ، ارپه

هر چه  کنی  به خود کنی

گر همه ، نیک  و بد کنی

As you sow, so you reap.

تهیه و ترتیب :

دوکتور فیض الله ایماق