یاد وطن  : م – اسحاق ثنا

وطن‌ به یاد تو پرواز میکنم هر شب 

به آنچه روی زمین است ناز میکنم هر شب 

بسوی بام تو پر میزنم کبوتر وار 

هوای اوج چو شهباز میکنم هر شب 

دوباره خستگی ام جان تازه می‌ آورد 

سفر به سوی تو آغاز میکنم هرشب 

شدی خرابه ز نمام نوکر دالر 

به هر که شکوه ز غماز میکنم هر شب 

اگر که دست گشایش نصیب من گردد

چو قفل بسته ای دل ها که باز میکنم هر شب

سپند گونه به آتش فتاده میسوزم 

چو دود سوی تو پرواز میکنم هرشب

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا