خلیفه نبي الله : نوشته داکتر حمید الله مفید

کاکا نبی الله به مجردی که پایش بدون پایوازی در آلمان باز شد ، بدون اینکه پشت کورسهای زبان مبان برود ، دو پای را در یک ترازو کرد ویک دوکان بنیه گری یا خوراکه فروشی را با هزار ها قرض ووام از مراد ترکی خرید وخود را خلیفه دکاندار وشیف ساخت. از قضای روزگار در دکانش موش پیدا شد. کسی موضوع را به اداره صحی شهر خبر داد .پس از آنکه کنترولران اداره صحی شهر آمدند ، وموشها را دیدند ، که در دکان خوراکه فروشی یا بنیه گری کاکا نبی الله رسم وگذشت می روند ، به او یک جریمه نوشتند وبرایش فهماندند ، که باید علیه موشها داخل اقدام شود. 

کاکا نبی الله که از زبان پر بار آلمانی بجز یک چند واژه خدای بجاتی چیزی دیگری نمی دانست ، پسرش را به ترجمانی خواست تا او را در این مورد کمک کند. پسرش نیز که زبان فارسی را درست نمی دانست ، چیز های به پدرش گفت ، که فلک کسی آن را فهمیده نمی توانست .

خلاصه ، کاکا نبی الله بجای اینکه به اداراه های مبارزه با موش ها برود ویا چند عدد تلک بخرد ویا دوای موش بپاشد، رفت دو تا پشک یا گربه خرید، که موشها را شکار کند.

هیآت بار دیگر به دکان کاکا نبی الله آمد . تا بنگرد ، که آیا موش ها را نابود کرده است؟

با دیدن پشک ها جریمه او را دو چند ساختند وبرایش گفتند : که پشک در خوراکه فروشی اجازه ندارد، باید آنها را از اینجا دور کند ، کاکا نبی الله مراد ومطلب آنهارا ندانست ، فکر کرد ، که به خاطر مبارزه با پشک ها باید کاری بکند ، رفت به این منظور دوتا سگ خرید. که پشک ها را گرفتار کند . دو تا سگ ، دو تا پشک ویک درجن موش ؟ 

شگفت تماشای جور شده بود ، پشک ها بجای اینکه موش ها را بخورند ، با آنها بازی می کردند ، سگها بجای اینکه پشک ها را بخورند ، با پشکها بازی می کردند کاکا نبی الله از این سازش وآشتی ملی حیوانات در کشور آلمان شگفت زده شده بود .

هیآت کنترول بر اثر شکایات مردم دوباره آمدند وبا دیدن دو تا سگ ، دو تا پشک ویک درجن موش در یک دکان خوراکه فروشی نزدیک بود شاخ بکشند.

امر کردند تا دوکان خود را از خوراکه فروشی به حیوان فروشی مبدل بسازد.

از همان روز کاکا نبی الله دست بکار شد ولوحه دوکان خود را تغییر داد بالایش نوشت : دکان حیوانات فروشی کاکا نبی الله : جالب اینجاست ، که از سازش موشها وپشکها وسگها شور خوردنی چوچه های عجیب وغریبی موش پشکی ، موش سگی وسگ پشکی به دنیا آمد ند. مردم از سراسر دنیا برای خرید این حیوانات به دکان کاکا نبی الله مراجعه می کردند واین حیوانات شگفت انگیز را می خریدند . شور خوردنی . کاکا نبی الله ملیونر شد و مردم نسل جدید حیوانت را که با دی. ان .ای عجیب ساخته شده بودند ، می خریدند ومی بردند.

کاکا نبی الله با خود گفت ! خوشا به حال این کشور که حیواناتش با یکدیگر سازش وآمیز ش می کنند ، وای به حال کشور ما که دولت و طالبانش حتی به زور آمریکا هم با هم جور نمی آیند. ویک دیگر را پرت وپُست می کنند.

پایان شب ۱۸ ماه سپتمبر ۲۰۲۰

داکترحمیدالله  مفید