امید طالبان به پیروزی مجدد ترامپ: دکتور علی احمد کریمی


طالبان خوشبین و امید وار به برگشت دوباره آقای ترامپ به کاخ سفید هستند. طالبان در مذاکرات صلح میان افغانان خودرا وامدار ترامپ می دانند. امریکا این امتیاز را به طالبان داد تا واشنگتن بدون مشورت و مزاحمت دولت کابل توافقنامه صلح را با طالبان امضاء نماید .

امریکا باوجودیکه قرارداد امنیتی رابادولت افغانستان امضاء نموده بود اما با امضای توافقنامه صلح با طالبان امتیاز ویژه به آنان بخشید . طالبان با گرفتن این امتیاز احساس برتری جویانه می نمایند ونمایندگان آنان رسما اعلام می کنند که ما درمذاکرات صلح و آینده افغانستان با گروه های مختلف افغانستان مذاکره می نمایم ونه با دولت کابل.

طالبان  پیروزی مجدد ترامپ را در انتخابات امریکا  زمان مناسب برای گرفتن قدرت و قانع گردانیدن گروههای مختلف در افغانستان می دانند. آنان وضع کنونی را به نفع خود و امریکا می خوانند  . امضای توافقنامه صلح شهوت گرفتن قدرت را در وجود طالبان تحریک نموده است.آنان درمقابل سربازان امریکا مدارا واما در مقابل هموطنان خود بیرحمانه تر عمل می نمایند . طالبان نمی دانند که امضای این توافقنامه دوهفته بعد از انتخابات امریکا به ضرر آنان خواهد بود. ترامپ در داخل امریکا برعلیه خشونت، افراطگرایی و عملیات  تخریبکارانه می رزمد. امریکا توافقنامه  صلح را به طالبان  بدون توجه به نقش وضمانت کشورهای منطقه وسازمان ملل امضاء نموده است .نمایندگان کشور های منطقه در مراسم امضای توافقنامه صلح  بطور تشریفاتی و تماشاگر شرکت ورزیدند و یقین حاصل نمودند که این توافقنامه اعتبار حقوقی وبین المللی ندارد. 

امریکا می داند که طالبان پایه مردمی ندارند.مردم در مقابل تمدن ستیزی  وعقبگرایی طالبان حساسیت دارند .امضای توافقنامه با گروه طالبان که یک سازمان ممنوعه در سازمان ملل است برای ترامپ  ضرورت یک بار مصرف وتبلغاتی بود و به گفته مولانا” گرضرورت است مرداری مباح__ بس فسادی کز ضرورت شد صلاح”   واژه سحر انگیز صلح در توافقنامه برای استحمار طالبان به هدف جلب رضایت مردم امریکا و  ترک آبرومندانه سربازان  ” شجاع ” استفاده گردیده است . امریکا اینرا نیز‌ میداند که گروه طالبان متفرق اند و تعدادی از طالبان با داعش بنام طالب پیوسته اند و به فعالیتهای تخریبکارانه خود ادامه می دهند. اعلام خروج نیروهای امریکا استراتژی جدید در برنامه نظامی، سیاسی و اقتصادی امریکا است . در استراتژی جدید، امریکا با هزینه کم وبا استفاده از   نیروهای واکنش سریع از منافع خود در افغانستان استفاده خواهد کرد. امریکا در افغانستان منافع درازمدت استراتژیکی دارد. امریکا ازطریق افغانستان می خواهد به اوضاع منطقه کنترل داشته باشد .

منافع امریکا ایجاب مینماید تاازافغانستان به رقبای خود مانند چین ،روسیه و ایران ضربه وارد نماید. کشورهای آسیای میانه شاهرگ های امنیتی، استراتژیکی و اقتصادی روسیه وجین  است. رئیس جمهوری ها درامریکا می آیند و می روند اما سیاست امریکا که دفاع از منافع ملی آن در تمام نقاط دنیا است باقی می ماند. ترامپ لااقل به طالبان کمک نمود تا ازراه مذاکره به وطن خود برگردند وبا استفاده ازاین فرصت مناسب با گروههای مختلف در افغانستان  و کسب رضایت تمام مردم افغانستان مطابق نیاز زمان در بازسازی افغانستان و ایجاد دولت فراگیر سهم بگیرند واگر طالبان به لجاجت های خود خواهانه و یک جانبگرانه ادامه بدهند ترامپ در صورت پیروزی اولتر از همه طالبان را به نقض قانون متهم و محکوم خواهد کرد. 
دکتور علی احمد کریمی امریکا