جوانی پر پر شد: بنشفه بهار

خبر رسید از آنسو، جوانی پرپر شد

دلیل گریه و اندوه قلب مادر شد

پدر، برادر و خواهر نشست در ماتم

که پاره‌ی تن شان رفت و خاک بر سر شد

به انتظار خبرهای خوش نخوابیدند

گپی که قابل باور نبود باور شد

نشسته‌ایم که فردا به کی رسد نوبت

سکوت کردیم و اینگونه وضع بدتر شد

وطن چگونه ترا مادری خطاب کنیم؟

که در زمین تو چشمان مادران تر شد

گلی ز باغ فراست چو سرو بالا شد

شهادتی. که نصیبش نبود مقدر شد

کسی که فکر و امیدش رفاه کشور بود

جنازه‌اش چقدر حیف واردِ در شد

#بنفشه_بهار