وداع با ترمپ: دکتور علی احمد کریمی

 مردم افغانستان به  پیروزی بایدن  چون انتخاب میان بد وبد تر خوشبین تر از ترامپ اند وپیروزی بایدن را دراین نبرد سرنوشت ساز برای امریکا وجهان چون پیروزی درایت  بر علیه خشونت و قهر استقبال می نمایند که آقای ترامپ در روز های آخر عمر سیاسی خود از افراطگرایی وخشونت  لذت می برد . آقای بایدن امریکا وام دار مردم افغانستان است، اگر در زمان زمامداری شما صلح در افغانستان  بر قرار گردد ،تاریخ به ادای این دین نام شمارا به رنگ افتخار خواهد نوشت . انتخابات ۲۰۲۰ امریکا ازویژگی های خاص درتاریخ این کشور  برخوردار است. مهم ترین برازندگی انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری امریکا حضور گسترده وبی سابقه جوانان بود که نمایش با شکوه اعتراض اکثریت را  برعلیه نژادگرایی و بی عدالتی های سیستیماتیک اجتماعی، انشعاب ودودستگی عمیق در جامعه امریکا ترسیم نمود.

دراین انتخابات مردم نه به خاطر پیروزی بایدن بلکه به خاطر برکناری ترامپ از کاخ سفید  رای دادند تا روان پژمرده امریکا را نجات بدهند. ترامپ بعد از پیروزی درانتخابات سال ۲۰۱۶ به مردم آمریکا وعده داد که سقف کهنه و فرسوده اشراف و نخبگان  لیبرال دموکراتها را ویران وقدرت را به مردم آمریکا می دهد،اما بر خلاف وعده خود سقف قدرت سرمایه داران را بلند تر و بر زخم های اجتماعی اکثریت نمک پاشید. بنا به باور تحلیلگران و روشنفکران امریکا ، ترامپ یک پدیده نادر و تصادفی درتاریخ امریکا بود.ترامپ می خواست سرمایه داری چپاولگران راچون ایدئولوژی جدید بر اکثریت فقیر تحمیل نماید. امریکا در دوران ترامپ برخلاف قوانین بین المللی به طور یک جانبه قرارداد های جهانی رافسخ نمود.ترامپ در مبارزه با کرونا بر خلاف نظر دانشمندان باعث شیوع بی سابقه کرونا در امریکا گردید،برنامه های بهداشتی زمان اوباما را متوقف و برنامه جدید به جای آن ارائه نکرد که درنتیجه میلونها انسان بی بضاعت از خدمات بهداشتی محروم گردیده اند، ترامپ  مهاجرین را در امریکا “حیوان”  نامید.مطبوعات امریکا را که خودرا مدافع حقوق بشر، آزادی بیان وکرامتهای و ارزشهای انسانی میداند جعلی و دشمن امریکا متهم نمود.

ترامپ مهم ترین عامل تفرقه وانشعاب گردید. تشویش و بیم مردم امریکا وحتی مطبوعات جهان از وقوع جنگ داخلی در امریکا افزایش یافت. پیروزی بایدن  پیروزی دموکراسی برعلیه یکه تازی های ترامپ در امور داخلی و روابط جهانی بود.پیروزی بایدن برای دستیابی صلح در افغانستان امیدوارکننده تر از ترامپ خواهد بود. بایدن چون سیاستمدار کهنه کار و معاون رئیس جمهور  در دوران ریاست جمهوری  بارک  اوباما شناخت و تجربه کافی تراز رسوایی ها ‌شکست های سیاسی، اخلاقی ونظامی امریکا در افغانستان دارد. جوبایدن وام دار افغانستان است.جو بایدن چون معاون بارک اوباما از مهندسین دولت وحدت ملی بعد از انتخابات جعلی ریاست جمهوری افغانستان درسال ۲۰۱۴ است که این مهندسی  عمر جنگ ،بی امنیتی واختلافات قومی را تشدید بخشید. کشورهای جهان و منطقه می دانند که بعد ازیک دوره هرج ومرج و خودستایی های یک جانبه گرانه ترامپ روابط جهانی  نیز تغیر نموده است.

ترامپ با امضای موافقتنامه صلح با طالبان به دولت افغانستان توهین وبه مردم افغانستان بی احترامی نمود و به خاطر کسب امتیاز در انتخابات امریکا‌ با طالبان موافقتنامه نامه ای را امضاء نمود که وضع را بسوی بی امنیتی بیشتر گردانید. ترامپ همانطوریکه باعث تفرقه درجامعه امریکا کردید شیادانه حاکمیت دوگانه را عملا در افغانستان به وجود آورد .وضع کنونی افغانستان ادامه سیاست های منفعت جویانه نمایندگان  ریاکار  و منفعت جوی دوران زمامداری آقای ترامپ است که مردم مظلوم افغانستان گروگان آن گردیده است. آقای بایدن شما به مردم امریکا صلح،دموکراسی،آزادی ورفاه اجتماعی را وعده می دهید حالا زمان آن فرارسیده تا امریکا دین خودرا در مقابل مردم افغانستان که ازهمه بیشتر سزاوار و شایسته صلح وامنیت می باشند ا ادا نمایید.

مردم مادر افغانستان مجموعه زیبا و متنوع  از اقوام، زبان ها و مذاهب مختلف است  و در طول تاریخ متحدانه ازمنافع ملی خود دفاع نموده اند .متاسفانه امریکا بدون توجه به اراده مردم ما حکومت های مورد نظر خودرا برما تحمیل نموده است واین عمل باعث ادامه جنگ وقتل مردم معمولی حتی زنان و کودکان گردیده است. مردم ما با پیروزی شما امیدوارند که امریکا اشتباهات گذشته را تکرار نه نماید. مردم ما آرزو دارند تا کمک ها و همکاری های امریکا وسایر کشور ها و سازمانهای جهانی مطابق به اراده اکثریت مردم افغانستان صورت بگیرد.  

دکتور علی احمد کریمی امریکا