امریکا به چنددلیل افغانستان را ترک نه خواهد کرد! ..دکتور علی احمد کریمی

باوجود بحرانهای عمیق سیاسی واقتصادی و شیوع ویروس کرونا  امریکا درمیان سایر کشور های جهان تا هنوزمقام اول را دارد، محور سیاست خاریجی امریکا برتری جویانه و یک جانبه گرانه باقی خواهد ماند. نخبگان امریکا معتقداند که قدرت امریکا تاهنوز به آن اندازه زیاد است که درگسترده بین المللی به صورت یکجانبه وارد عمل شود وآنرا مطابق به خواست ومنافع خود سمت وسو بدهد

.سیاستهای مخرب و عرف دیپلماتیک ترامپ قدرت امریکا را دچار لغزش گردانیده است ، انشعاب و دوگانگی درداخل وبی اعتنایی امریکا درامور بین المللی برای دولت جدید چالش برانگیز گردیده است. موج سیل آسای اعتراضات برعلیه تبعیض نژادی و بی عدالتی های اجتماعی بیم ونگرانی نخبگان این کشور را به وحدت ملی ایالات متحده درآینده به مخاطره افکنده است گردید .

 بارک اوباما رئیس جمهور سابق در اثر جدید خود بنام ” سرزمین موعود” پرفروش ترین کتاب، که قراراست به اکثر زبانهای دنیا ترجمه گردد می نویسد” هنوز ایمان دارم می توانیم اتحاد کامل تر بنا کنیم ، نه یک اتحاد کامل، بلکه یک اتحاد کامل تر” بحران تفرقه و دوگانگی داخلی  امریکا می تواند عواقب غیر قابل پیشبینی در نظم بین المللی نیز داشته باشد. شبح جنگ سرد در جهان در گذر  است . ادامه جنگ درافغانستان از چالشها، وظایف ومشکلات جدید امریکا خواهد بود. امریکا در طول بیست سال نه توانست ماموریت خودرا در افغانستان انجام بدهد . مردم افغانستان بیشتر ازهمه  در طول این مدت قربانی،بی عدالتی و  تروریسم گردیده است . رئیسان جمهوری امریکا دراین بیست سال امدند ورفتند و هر کدام به نوبه خود آفغانستان را نا امن تر وحتی حق زنده ماندن درفضای آزاد وانتخاب حق  تعین سرنوشت  از مردم ما به سرقت رفت. افغانستان امروز در استانه جنگ خطرناک تر قراردارد . فرمانهای اجرایی و پوپالیستی “عوامفریبانه ” و جنجال برانگیزآقای ترامپ بعد از شکست در انتخابات بیشتر جنبه انتقام جویانه دارد که بیشتر به ضرر امریکا خواهد بود .

نظر به چند دلیل امریکا افغانستان را ترک نه خواهد گفت . اول پنتاگون اشتباه شوروی سابق را در افغانستان تکرارنه خواهد کرد. تحلیلگران سیاسی و نظامی روسیه امروز  مهم ترین علت فروپاشی شوروی سابق را تهاجم ارتش سرخ در افغانستان نمی دانند بلکه مهم ترین علت سقوط کمونیسم وفروپاشی شوروی را خروج عجولانه وغیر مسئولانه آن از افغانستان تحلیل و ارزیابی می نمایند . .به باور جامعه شناسان بنا به شهادت تاریخ خروج هر امپراطوری از  قلمروی اشغالی معنای سقوط آنرا می دهد. اگر امریکا افغانستان را ترک بگوید معنای شکست و فرار آن را خواهد داد واین شکست لطمه جبران ناپذیر به حیثیت جهانی آن واردخواهدنمود وامریکا بعد از افغانستان حق مشروعیت را بخاطر مبارزه باتروریسم و حل بحرانهای جهانی و منطقوی ازدست خواهد داد. 

دوم : امریکا درافغانستان و اطراف آن مخصوصا کشور های آسیای میانه که ازمنابع سرشار طبیعی برخورداراند  اهداف استراتژی درازمدت دارد، ترک افغانستان تهدید به منافع امریکا در تمام جمهوری های سابق خواهد گردید .

سوم: امریکا بعداز جنگ جهانی دوم از استراتژی استفاده می نماید که جنگها دور از مرزهای این کشور باشد. 

چهارم : کشورهای اتحادیه اروپا واعضای ناتو از حضور نیروهای خود درافغانستان حمایت می نمایند .پنجم: میان رئیس جمهور ترامپ ونیروهای امنیتی، وزارت دفاع و حتی اکثریت جمهوری خواهان اتفاق نظر وجود ندارد وسناتوران جمهوری خواه که اکثریت را درمجلس سنا دارند تصامیم عجولانه ترامپ را مخالف منافع ملی آمریکا می دانند . ترامپ که در انتخابات شکست خورده است و رئیس جمهور شکست خورده در ادبیات سیاسی امریکا عنوان    ” مرغابی لنگ ” را دارد،، که در سیاست های بزرگ نمی تواند تاثیر گذار باشد . ترامپ با تصامیم پوپالیستی تلاش خواهد ورزید  باگذاشتن چوب لای ارابه های دولت جدید، بایدن را با مشکلات و چالشهای جدید از آن جمله در افغانستان روبرو بگرداند.مهم ترین چالشهای روبروی بایدن افغانستان خواهدبود

.آقای بایدن می داند که چهره دنیا در اثر کرونا وبحرانهای اقتصادی تغییر نموده است.روابط امریکا در اثر سیاستهای ترامپ با روسیه،چین و ایران تیره تر گردیده است.بایدن می داند که امریکا در افغانستان در حلقه کشورهای متخاصم قراردارد.امریکا نمی تواند برای همیشه در افغانستان باقی بماند.افغانستان ناامن ضرر به منافع امریکا در این منطقه حساس است. آینده افغانستان برای رئیس جمهور جدید مهم ترین آزمایش تاریخی قدرت و الگوی دموکراسی امریکا برای جهانیان خواهد.

دکتور علی احمد کریمی امریکا