خروج مسئولانه نیروهای امریکا زنگ خطر به طالبان است!… علی احمد کریمی

کنگره آمریکا  ۷۴۰ ملیارد دالربودجه تسلیحاتی سال ۲۰۲۱ را به اکثریت آرا تصویب نمود. ۷۴۰ ملیارد دالر بودجه تسلیحاتی امریکا بیشتر از مجموع بودجه نظامی تمام کشور های اتمی جهان مانند روسیه؛ چین ، فرانسه،انگلستان، کشورهای اتحادیه اروپا ؛ هند ،پاکستان واسرائیل  است.دراین بودجه چهار ملیارد دالر برای تامین هزینه سربازان امریکا درافغانستان  به منظورحمایت از اردوملی ونیروهای امنیتی،مبارزه باخشونت،تروریسم وافراطگرایی تخصیص داده شده است.کنگره در تصویب این بودجه تصریح نموده است که کاهش نیروی ها در افغانستان نباید از مرز چهار هزار کاهش یابد وخروج نیروها باید مسوولانه صورت بگیرد وحتی رئیس جمهور امریکا جهت خروج نیروها باید دلیل ارائه نماید.

درلایحه ذکر گردیده است که امریکا هوای باقی ماندن را در افغانستان ندارد، اما خروج نیروها باید به طور مسئولانه صورت بگیرد.   جو بایدن ریس جمهور منتخب امریکا به مردم این کشور و جهان اعلام نمود که امریکا در گفتگو بامسایل جهانی در راس میز مذاکره خواهد نشست. امریکا درسال ۲۰۰۱ به افغانستان حمله نمود که منجر به سقوط وراندن طالبان گردید. کارشناسان نظامی آمریکا نام این جنگ را جنگ ضرورت و عادلانه نامیدند که برعلیه القاعده و بعد از انفجار دوقلو ها در نیویورک آغازگردید .مجلس نمایندگان  آمریکا بعد از بیست سال جنگ خواستار خروج مسئولانه نیروهای امریکا میگردد. اگرچه واژه “مسئولانه” اختراع قانون گذاران امریکا نیست ولی ازلحاظ فلسفی به امریکا حق مشروعیت نظامی،سیاسی و اخلاقی بیشتر را میدهد . چون سران کشور های بزرگ منطقه مانند روسیه وچین به دنبال اعلام ترامپ که سربازان امریکا تا میلاد حضرت مسیح به خانه های خود برمیگردند پیشنهاد نمودند تا امریکا به خروج سربازان خود از افغانستان مسئولانه اقدام نماید. ابقای چهارهزار سربازان امریکا به اتفاق نیرو های ائتلاف، رضایت کشور های منطقه  و حمایت سازمان ملل از قانون اساسی افغانستان  و رد احیای امارت  زنگ خطربه طالبان است.مردم افغانستان با وجود بی امنیتی، فقر و مفاسد دولتی وبی عدالتی های اجتماعی از خشونت وافراطگرایی و تبعیض طالبان برعلیه آزادی های مدنی و زنان  نگرانی دارند. افغانستان دراین مقطع حساس برای ساختن آینده بهتر نه تنهابه حمایت امریکا بلکه تمام سازمان های جهانی نیاز دارد. طالبان  بدون توجه به اراده اکثریت مردم ، قانون اساسی ، احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر روند مذاکرات را پیچیده تر بغرنج تر خواهد گردانید .مسلم است که قانون اساسی در زمان به وجود آمد که حکومت هنوز به فساد  نه گرائیده بود   ودرسالهای بعد وسیله ای نیرومند  برای حفظ وبقای  قدرت ثروتمندان فاسد گردیده است و مناسب برای حفظ آزادی های فردی و عدالت اجتماعی نیست وبا توجه به شرایط کنونی باید تغیر یابد.شرایط مناسب برای طالبان ایجاد گردیده تا بدون جنگ در ساختن آینده بهتر سهم بگیرند این کار زمانی تحقق می یابد که حکومت آینده برگزیده مردم باشد ، حکومتی که با روح و وجدان جمعی همآهنگی داشته باشد.طالبان در نگرش مذهبی به مفهوم حکومت باید توجه داشته باشند که حاکمیت دولت به عنوان یک نهاد سیاسی و اجتماعی با حکومت خدا درجهان متفاوت است.وظیفه اصلی وذاتی پیامبران به عنوان حاملان وحی هدایت است ونه فرمانروایی و حکومت سیاسی وحتی اگرحاکمیت سیاسی را نیز متعلق به خدا بشناسیم ،خدا انسان رابه سرنوشت خود حاکم گردانیده است. این تزویر  که حاکم منصوب خدا است مغالطه است چراکه حاکم تنها سندی که می تواند برای مشروعیت حکومت خود ارائه کند رای ملت است و هیچ حاکمی قادر نیست حکم انتصاب خودرا ازجانب خدا به مردم نشان دهد. حکومت وسیله اعمال قدرت جامعه است و قوانین ترجمان و وجدان جمعی هستند. طالبان اگر واقعن مدافعان  آزادی افغانستان هستند باید از قهر وخشونت خودداری ورزند ودر حاکمیت آینده براساس احترام به اراده مردم و وجدان جمعی بدون استفاده از زور دین خودرا ادا نمایند در غیر آن مسئول حضور طولانی تر نیروهای بیگانه خواهیم. جنگهای ضرورت و خروج مسئولانه زمان مشخص ندارد. تا زمانیکه ضرورت ایجاب می نماید فلسفه خروج مسئولانه ناگزیر تر میگردد. 
دکتور علی احمد کریمی امریکا 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.