پامال حوادث : محمد اسحاق ثنا

مرغ پر‌بسته به دنبال‌ چمن میگردد 

بیوطن در طلب یاد وطن میگردد 

آن عزیزی که به جان آمده از درد فراق

همچو سر باخته دنبال بدن میگردد 

باغ سرسبز که از باد خزان شد تاراج 

خالی از بلبل و از زاغ و زغن میگردد 

آهو از فتنه صیاد خطر ها دیده 

است با وسوسه در دشت و دمن میگردد

گشته پامال حوادث همه اموال وطن 

همه سودا زده دنبال کفن میگردد 

(غنی) در عشرت خود غرق‌ بود در شب و روز

او کجا در غم اولاد وطن میگردد 

هرکس از درد وطن گشته خبر می‌ نالد 

بس گرفتار غم و رنج محن میگردد

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا 

۲۱.۱۲.۲۰۲۰