افغانستان قربانی رقابت کشور های منطقه: 
احمد سعیدیمن بار بار در صحبت های خود گفته بودم که جنگ افغانستان؛ افغانی، منطقوی، و فرا منطقوی است تردیدی وجود ندارد که بین کشور های هند و چین رقابت های وجود دارد.
و از سوی دیگر امریکا هم چین را به دیده شک مینگرد و علاقمند است که چین در قضایای جهانی ضعیف و ناتوان جلوه داده شود.
به نقل از رسانه های هندوستان که گویا یک تعداد از چینی ها در افغانستان مشغول خراب کاری هستند، اگر چنین بوده باشد مقامات چینی مکلف اند در این مورد وضاحت دهند در غیر آن خاموشی مقامات چینی میتواند که مشکلات زیادتری را در سطح بین المللی به آنها ایجاد کند.
بناً ما میدانیم اکثر کشور ها بشمول چین در امور افغانستان مداخله دارند ولی یک تعداد کشور ها نیز بین خود رقابت های دارند مانند رقابت هند و پاکستان، رقابت هند و چین مانند رقابت امریکا و چین و رقابت ایران و عربستان سعودی و کشور های دیگر ..

همچنان با توجه به وخیم شدن رابطه هند با چین و چین با امریکا، اکنون یک جبهه تبلیغاتی از استقامت افغانستان هم باز گردیده تا زخم های کوچک همدیگر را سوزن بزنند. امکان آن وجود دارد که چینی ها از اجیران حقانی در جهت گیر انداختن فراری های ترکستانی چینی استفاده کنند. ورنه، بزرگ ترین حامی شبکه حقانی، دولت پاکستان، امریکا،  و خود گروه طالبان است و گروه طالبان مانند همیشه از سوی کشورهای منطقه حمایت شده و می شود.
مشوره من به دست اندرکاران سیاست و مسئولین دولت افغانستان این است که تلاش کنند بی طرفی مطلق افغانستان را در رقابت های کشور های منطقه و فرا منطقه حفظ کنند و نگذارند که افغانستان قربانی رقابت های منطقه و فرا منطقه شود اگر یکبار دیگر افغانستان میدان رقابت کشور های گردد آینده کشور از بد بدتر خواهد شد.