محبت : شعر زیبا- محمداسحاق ثنا

نه آسمان و نه ماه و ستاره میخواهم

که در زمین خدا بیش و کم گذاره میخواهم

به خانه ها که ز روزن نمی رسد نوری

کمی فروغ درین خانه ها دوباره میخواهم

کمی محبت و احساس و لطف انسانی

نه هم به دل ز آتش شراره میخواهم

هرآنکه خانه‌ی آباد من نمود خراب

دلی نشسته به غم پاره پاره میخواهم

به زخم خسته‌ی وامانده از علاج طبیب

ز غیب مرهم و درمان و چاره میخواهم

من آسمان وطندار در تنوره‌ی جنگ

ثنا به روز روشن و شب ستاره میخواهم

محمد اسحاق ثنا

ونکوور – کانادا

۶ فبروری ۲۰۱۲