کار هر بز نیست خرمن کوفتن–
گاو نر میخواهد و مرد کهن
: احمد سعیدی

رهبران و سیاسیون که مردم ما را تشویق به دفاع از وطن، استقلال و آزادی میکنند و خود را سخت وطندوست میدانند و آنانیکه فرزندان خود  شان در افغانستان نیستند تنها خود شان بخاطر قدرت، پول و دارایی به افغانستان آمده اند به باور من گوش کردن به نصایه اینها کار عاقلانه ی نیست.
کسانیکه فرزندان شان در این شرایط حساس و دشوار  داخل افغانستان نیست و از وطن دفاع و یا به وطن خدمت نمیکنند معلوم دار است که به منافع ملی باورمند نیستند و نسبت به منافع ملی افغانستان زیادتر مزدور بیگانه هستند.


امروز میخواهم با شما عزیزان درد تخصص رهبران را  شریک‌ سازم چون همیشه همه ی ما خوانده ایم و از شعار های جناب رئیس جمهور شنیده ایم که تخصص مسلکی و سپردن کار به اهل کار مایه سعادت و پیروزی جامعه است. حالا به دست آورد های متخصصین دست اول کشور نگاه میکنیم.
محترم رئیس جمهور متخصص اقتصاد در حد متفکر است از حال مردم که بگذریم که قطعاً تعریفی ندارد چون فقر و درماندگی مردم را به ستوه آورده به عین ترتیب بد ترین وضعیت را گمرکات دارد اما چند قبل شنیدم تیم متخصصین فیصله کردند که با گذاشتن‌ مالیات بر کراچی داران روی بازار شهر کابل میشود کسر بودجه را رفع و حال مردم را بهتر کرد شما چه فکر میکنید.
معاون صاحب  اول متخصص استخبارات و امنیت با بر گزاری جلسات نیمه شب و نیمه روز  با طرح استرا تیژی های مختلف سر انجام هفته گذشته گره مشکل را گشود  و راز بد امنی را تشخیص داد نزدیک بر آن بود که هدایت بدهد تا تکسی رانها  اول سواری را تلاشی کنند اما فکر نشده بود که خود دریور را کی تلاش کند از خانم ها چیزی نمیگوییم که وقتی سوار تکسی میشوند آنها را کی تلاشی کند.


اما معاون دوم متخصص قانون، در حقیقت قانون پوه وقانون پژوه به این نتیجه رسیده که قانون در افغانستان  است مصروف سا ختن قانون وبستن دست وپای خود ومردم است اما در عمل هیچ، گو اینکه میگوید  فقط مطالعه کنین تا روزی فرار رسد که قانون تطبیق شود.ایشان آنچه از قانون‌میداند این است فقط حفظ جان ونیم نان .
من فکر نمیکنم با این متخصصین ما به ابتدایی طرین نیاز زندگی خود که  امنیت وقانون واقتصاد است بجای  برسیم .
اگر  متخصصین اقتصاد، امنیت و قانون ما به همین گونه به پیش بروند و همین خیانت ها ادامه پیدا کند باید از این بیشتر تشویش داشت.
شرم و ننگ باد به مسئولین که خاک به چشم مردم میزنند و حکومت میکنند و جز اینکه به منافع شخصی خود فکر کنند دیگر به نفع و ضرر هیچ کس نه پاسخگو اند و نه پروای دارند.