آیا کنفرانس مسکو تمرین بزرگ به سوی کنفرانس استانبول خواهد بود ؟- دکتورعلی احمد کریمی

موافقتنامه دوحه  که در اثر فشار ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا امضاء گردیده بود بعد ازشکست ترامپ مانند برف بهاری آب گردید بدون آنکه اثری از خود به جا بگذارد  . روند صلح افغانستان بعد از ناکامی دوحه دوباره در مرکز توجه جهان وقدرت های منطقوی قرار دارد.  روسیه در مذاکرات سه جانبه میان امریکا،چین وبه اشتراک پاکستان و دعوت دولت افغانستان و گروه طالبان امیدوار است با برگزاری کنفرانس مشورتی صلح در مسکو جای خالی دوحه را پر نماید . اگر چه سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه اعلام نمودکه ما با طرح این ابتکار سیاسی قصد رقابت با هیچ کشوری را در روند صلح نداریم. روسیه در روند مذاکرات صلح نظر مشابه به امریکا دارد و این ابتکار روسیه اشاره حسن نیت این کشور در همکاری ها با واشنگتن است.

روسیه پیش از برگزاری این کنفرانس مشورتی رسما اعلام نموده است که ازدولت ائتلافی در افغانستان حمایت می نماید و ایجاد دولت ائتلافی رامنطقی ترین راه در روند مذاکرات صلح می داند تا طالبان درحیات سباسی کشور سهم داشته باشند. دولت افغانسان پیش ازبرگزاری  کنفرانس مشورتی در مسکو مخالفت صریح خودرا به  پشنهاد روسیه در باره دولت موقت نیز رسما ابراز نمود و نسخه روسیه را داروی نمائید که درد افغانستان را دوا نمیکند .

و آن را چون سفسطه های سیاسی فرار از موضوع اصلی صلح ذکر نمود.   روسیه ازسال ۲۰۱۴ باطالبان در ارتباط است . طالبان بعد از شکست دوحه بیشتر از گذشته به مسکو علاقمند گردیده اند و میل دارند تا مذاکرات آینده از برد و اعتبار بین المللی که روسیه وچین از اعضای دائمی سازمان ملل است برخوردار گردد. با وجود خوشبینی ها ،کنفرانس مشورتی مسکو به مشکلات و چالش های بزرگ مواجه خواهد گردید که مهم ترین مشکلات تناقض و اختلاف شدید میان دولت  وطالبان است که هیچ جانب شرایط همدیگر را نمی پذیرند .

این تناقضات آینده کنفرانس مشورتی را برای دستیابی به صلح کمرنگ تر و خیالی جلوه خواهد داد.  سازمان نظامی و امنیتی ناتو نیز که نقش مهم درافغانستان دارد در این کنفرانس دعوت نگردیده است و  دیده شود که تاثیر این کنفرانس بدون این سازمان تا چه اندازه موثر و قابل تائید امریکا و شورای امنیت اتحادیه اروپا خواهد بود.همزمان همکاری های مسکو با طالبان برای کاخ سفید حساسیت برانگیز گردیده است اگرچه وزارت دفاع امریکا تاهنوز هیچ اطالاعی از دادن پول توسط روسیه به طالبان به خاطر کشتن سربازان امریکا در افغانستان ارائه نه نموده است.

هدف ازاین ابتکار مشورتی مسکو باز گردانیدن دریچه های همکاری در زمینه های مختلف  با امریکا است .اگر روسیه وامریکا در همکاری ها باهم  توافق نمایند خطر افزایش رقابت ها میان روسیه وامریکا در منطقه کاهش خواهد یافت و کنفرانس مشورتی مسکو تمرین بزرگ به کنفرانس بین المللی استانبول خواهد بود در غیر آن بیم آن میرود که افغانستان به میدان رقابت و نفوذ روسیه وامریکا در منطقه تبدیل  گردد.امریکا علایق ومنافع روسیه را در منطقه و مخصوصا در کشور های آسیای میانه می داند و علاقمند با همکاری است . امریکا به خاطر ترک آبرومندانه از افغانستان به همکاری های خود به کشور های پر نفوذ منطقه ادامه خواهد داد  کنفرانس مشورتی صلح در مسکو به اهداف سازمان ملل در افغانستان همآهنگی دارد.

آنتونیو گوترش رئیس سازمان ملل کمک این سازمان جهانی را به طرفین و حمایت از مردم افغانستان اعلام نمود .سازمان ملل و تمام کشور های جهان طرفین دولت وطالبان و نیروهای سیاسی افغانستان را به هم پذیری وگفتگو و سازش دعوت می نمایند تا مردم افغانستان حق گمشده و به سرقت رفته  انتخاب سرنوشت خود را دریافت نمایند، تا زمانیکه ما هنر وفرهنگ هم پذیری وسازش را نیآموزیم تلاشهای بیگانگان درد مارا دوا نه خواهد چون بشردوستانه ترین تلاشهای بیگانگان به خاطر منافع شان است ودر آینده نیز باقی خواهد ماند.
دکتورعلی احمد کریمی امریکا