امروز مشعل فروزان هنر موسیقی و غزل خوان معروف وطن ما اکبر نیکزاد خاموش شد.« ۲۸ مارچ ۲۰۲۱»

اکبر نیکزاد یکی  از جمله هنرمندان غزل سرای افغانستان برای همیشه خموش گردید.

او. سالها قبل. سروده بود که:

باعث خاموشي ما را چه ميپرسي مپرس 

سالها است كز فراق يار زنگ ما كر است 

قلب داغدار جامعه ی فرهنگی وهنرمندان موسیقی و خانواده محترم نیکزاد را تسلیت باد.