دستآوردها و فجایع بیست سال جنگ در افغانستان: داکترعلی احمد کریمی

 تاریخ نویسان، کارشناسان و تحلیلگران کشورهای غرب افغانستان را قبرستان امپراطوری ها می نامند، امپراطوری ها می آیند و می روند، اما افغانستان باقی می ماند.فجایع چهل سال جنگ نشان داد برای اینکه بیگانگان دیگر برنگردند باید خود باقبول مسؤلیت های مشترک سرنوشت مشترک خودرا تعين نمائیم. امریکا قوی ترین امپراطوری بی رقیب معاصر جهان در طولانی ترین جنگ بادادن تلفات جانی بیشتر ازدوهزار سرباز و بیست هزار زخمی و هزینه  اضافه ازدو تریلیون دلار رسما از اول ماه می سال روان خروج نیروهای خودرا آغاز و تا  تاریخ اا سپتمبر افغانستان را  ترک خواهد گفت .

ادامه جنگ بعد ازخروج نیروها تهدید به اعتبار امریکا درمنطقه خواهد بو امریکا مانند شوروی سابق از افغانستان خارج نمی گردد،اهداف ومنافع امریکا در افغانستان واطراف آن نا تمام مانده و امریکا طبق گزارشهای استخبارات کشور های منطقه به خاطر دفاع ازمنافع خود به جای اخراج سربازان دولتی تعداد بیشتری از نیروهای ویژه و تازه نفس قراردادی را در افغانستان جابجا میگرداند . استقرار سربازان قراردادی  نوعی شک وتردید وبی اعتمادی را به صداقت گفتار و خروج کامل نیروهای امریکا از افغانستان افزایش بخشیده و شرایط را برای توافق ودستیابی به صلح نگران کننده گردانیده است. مردم افغانستان بعد از اعلامیه کاخ سفید آرزو وانتظار  تغیرات را دارند، همه از وضع کنونی ناراضی هستند،  همه در افغانستان حتی اطرافیان نزدیک اشرف غنی ادامه این دولت فاسد را که درون آن مملو از کثافات است غیر قابل تحمل و اصلاح نا پذیر می دانند وتازمانیکه باتلاق گندیده ارگ نه خشکد جنگ ادامه خواهد یافت، از جانب دیگر با وجودیکه مردم خاطره خوش ازطالبان  ندارند، از تغیرات پشتبانی می نمایند تا لااقل امنیت برقرارگردد.

آمریکا پذیرفت که قصد ندارد این دور باطل را ادامه بدهد و بایدن رئیس جمهور جدید به مردم امریکا اطمینان داد که چون چهارمین رئیس جمهور  حق ندارد این میراث سنگین را  بر دوش پنجمین رئیس جمهور امریکا بگذارد. امریکا  درسال ۲۰۰۱ حاکمیت طالبان را سرنگون کرد. امریکا وعده داد که در  جنگ با تروریسم ، درتامین امنیت،ایجاد دولت کار آمد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به افغانستان کمک می نماید . یگانه دستآورد امریکا در جنگ باتروریسم کشتن بن لادن است. متاسفانه درجنگ باتروریسم درحدود چهل هزار مردم معمولی افغانستان قربانی گردیده اند . فجایع جنگ وبی امنیتی، قاچاق مواد مخدر بنا به گزارش سازمان ملل بعد ازسقوط طالبان تا کنون افزایش یافته است. وضع عمومی درکشور بد تر شده است،  فقرا فقیر تر و نو به روزگار رسیدگان عنی تر گردیده اند. البته کمک های امریکا دربازسازی شهرهای افغانستان بروی ویرانه های جنگ داخلی مشهود است. آزادی های اجتماعی ،آزادی بیان، مطبوعات و سهم نسبی زنان افغانستان در حیات سیاسی واجتماعی ازدستآورد های مهم  به حساب می آید . درکنار این دستآورد ها  فجایع سیاسی بیست سال جنگ  خطر به وحدت ملی ما گردیده است. امریکا با استفاده از سیاست های فشار و تحمیل در امور دولت مداری وانتخابات، از فساد، بی عدالتی، جعل وتبیعض پشتبانی نموده است  . اشتباه های سیاسی امریکا در افغانستان  باعث سلب اعتماد مردم به دولتهای دست نشانده گردید و مردم حق دارند به  این دولت ها به دیده دشمن بنگرند و همین جدایی مردم ازدولت عمرجنگ را طولانی وحتی خطر تجزیه کشور واحد را افزایش بخشیده است. آیا سیاست دولت جدید امریکا می تواند روزنه امید را به آینده صلح و افغانستان‌ آزاد باز بگرداند؟. امید ها و نگرانی های گوناگون دراین راستا وجود دارد. خوشبین ها امیدوارند که امریکا ومتحدین آن می دانند که با استفاده از زور بحران  افغانستان حل نمی گردد . امریکا به خاطر منافع خود همکاری وکمک های بشردوستانه را به دولت آینده ادامه خواهد داد ، امریکا می داند که خروج آبرومندانه و مسئولانه از افغانستان ارتباط به آینده صلح دارد .

اعلام رسمی خروج امریکا و برگزاری کنفرانس استانبول شانس تاریخی برای تغیرات و آشتی ملی به خاطر دستیابی به صلح است ، فجایع  چهل سال جنگ نشان داد که امپراطوري ها می آيند و می روند وبرای اینکه دیگر بر نگردند مردم افغانستان باید خود با قبول مسؤلیت های مشترک سرنوشت مشترک خودرا تعین نمایند تا فجایع تاریخی تکرار نگردد.

دکتور علی احمد کریمی امریکا