موج طغیانی : محمد اسحاق ثنا

موج طغیانی در وطن‌ جنگ است کوی و کوچه و منزل خراب 

باغ ها آتش گرفته میوه و حاصل خراب

 کشتی آمال ما در بحر طوفانی شکست 

موج طغیانی شد و هم دامن ساحل خراب 

مکتب ما یک طرف ویرانه مسجد همچنان 

پلچک و پل منحدم از فتنه ای جاهل خراب

دزد آزادانه خالی جیب مردم می‌کند

 یا الهی خانه ای این مرد سنگین دل خراب 

صبر کن روزی به کشور صلح می‌آید به‌ خیر

 می‌شود بنیاد ظلم و خانه ای قاتل خراب 

نیست از امروز غنی شیاد و خونریز و دغل 

آمده با طینت نا پاک ز آب و گل خراب 

محمد اسحاق ثنا ونکوور کانادا ۱۹/۰۴/۲۰۲۱