نفرین : محمد اسحاق ثنا

گردون به جز از‌کج‌ روشی یاد ندارد 

رسمی به جز از غصه و بیداد ندارد 

ای باد به شدت مگذر از چمن دل 

نخل دل ما طاقت هر باد ندارد 

افلاطون اگر هم که شود نزد منش هیچ 

آنکو عمل از گفته یی استاد ندارد 

هرگز نرسد کوشش بیچاره ای عاشق 

هر آنکه جوانمردی فرهاد ندارد 

نفرین خدا باد به آن تاجر دالر 

رحمی به غریب عادت امداد ندارد 

افسوس که در کشور ما جنگ وتباهیست 

 نخلی وگر افتاد چو شمشاد ندارد 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا