افغانستان در باتلاق تجاوز وجنایت : عبدالسمیع کارگر

انتحار ، انفجار ، قتل وجنایت در کابل ، غزنی ، بغلان ، فراه و فاریاب ، روز های خونینی است که مسلمانان از ماه مبارک رمضان پذیرایی کردند و خون دادند ، واویلا سرکشیدند ، فرزندان خود را به خاک سپردند، ولی این فریاد و ناله های مردم قلبی را متاثر نمی سازد ، کشور مارا به چنان باتلاق تجاوز و جنایت درست کرده اند که هریک به نحوی عذاب میکشیم . بیش از سی سال است هیچ یک هموطن طعم شیرین زندگی را نه چشیده است مردم ما سکوت مرگباری دارند ، این سکوت خیلی وحشت آور است وهر حادثه خشن زندگی، در برابرش ناچیز است ؟…

غوغا های اشرف غنی، خلیل زاد ، طالبان و حامد کرزی ، ترس و وحشت را میان مردم بی دفاع ایجاد وبر رنج مردم افزوده است . استعمار چه بلایی زهری ونفاق در جامعه ما پهن کرده است ؟ 

بدگمانی وبد بینی میان مردم طوریست که از همدیگر میترسیم ، ‌ناراضیم ، متنفریم وبیزاریم ، ولی این جهنم را دولتي هاي بی انصاف ما بوجود آورده اند ، راستی ودرستی ، وطندوستی ونوع پروری لفاظی های دایمی شان است ، ولی درعمل جز خیانت ، جفا وجنایت ، دروغ وفریبکاری ، کینه ودشمنی ، حاصلی ندارند ، آنچه درجامعه ما متداول ساخته اند برای تشدید نفاق وبی اعتمادی وافزایش رنجهای مردم است . 

  علمای ما از عمل نیک وراستی محروم اند، پولیس ما مشکل ساز است ، قاضی ما رشوه می‌گیرد ، وکیل ما مصروف قاچاق سنگ ومخدر است ، مقامات حکومتی مادشمن ملت وکشور اند ، اینجا فرهنگ جهل وفساد حاکم است ، عدلیه وسارنوالی مرکز ظلم ، رشوه وقساوت است ، اوضاع را همه میدانیم ، صداهای ضعیف اعتراض ازین گوشه وان گوشه بلند می‌شود ، مردم از ترس دزدان در لباس پاسبان بی خوابی میکشند ، دعای علما ، اعتراض سارنوالان ، عدالت قضات وشفقت مسوولین دولتی ، همه ریاکاری ودروغ اند واعتراضات غربی ها دروغ تر از آنست ، زیرا دروغ ماده اول قانون این کارخانه های رنج وعذاب و شیطانیست ، دروغ محصول تمام ناشدنی این نهاد خانه ابلیسیست ، عوامفریبی وبازی های سیاسی تخم پر حاصلیست که استعمار در سر زمین خون چکان ما کاشته است و حاصل آن به کینه و قساوت ، تنفر وبدبینی مردم ما افزوده است وملت مارا میان آتش جان سوز به ناله و ‌گریه نشانده است . دیده می‌شود این آتش سوزنده را برای مردم ما دایمی ساخته اند ویقینا که نسلهای آینده مارا نیز پلان سوختن دارند . 

  حاکمان مزدور در لباس افغان زندگی ملت را به فردا آخاله می‌دهند ، فردای که احوال ملت ما بدتر از امروز خواهد بود  ، بلی فرداییکه شلاق استعمار با استفاده از مجریان مزدور ، استخوان‌های این ملت را خورد وخمیر خواهد کرد وهمه در انتظار این فردای شومیم .

– [ ]   درین کشور همه کار های زشت وغیر انسانی اجرا می‌شود بدون آنکه زمامداران مزدور حرفی از آن بگویند یا تصمیم جلوگیرنده اتخاذ بدارند . 

  مزدوران در لباس افغان با جیغ های دلخراش « ندای فضیلت وتقوا » بلند میکنند ولی فساد ورسوایی از درو دیوار شان می بارد ، تبلیغات از راستی و درست کاری الفبای کارکنان استعمار است ، ولی این نخستین دروغ وهیله گری استعمار است که به مردمان کشور ما وعده ونخشار میکنندو ما را چنان مسموم ساخته اند که منظره ای بدبختی وبینوایی برادر هموطن ما ، مسبب بی تفاوتی و بی احساسی ماست و ‌صرف قیافه همدردی کاذب نشان میدهیم ، استعمار به کمک کارکنان در لباس افغان ، کشور ما را به سرزمین برادر کشی ، پدر کشی وخیانت به شیر مادر ، تبدیل کرده است ،  مزدوران در لباس افغان این کشور را به سر زمین اسرار فروشی ، مادر فروشی ، نفاق افگنی و خدمت به استعمار مبدل ساخته اند . این ها حقایقی اند که با گوشت و استخوان خود لمس کرده ایم و چشمان گناه کار ما هم شاهد این گناه ها  بوده اند . هموطن عزیز  : چه باید کرد ؟؟؟

– [ ]