چند مشکل اساسی بحران افغانستان ؛ چه باید کرد ؟ :عبدالسمیع کارگر

  وطن ما افغانستان طی چهار دهه جنگ نه تنها خسارات مالی، اقتصادی وفرهنگی را متقبل شد بلکه فاجعه انسانی آن جان میلیون ها انسان وطن مارا بکام مرگ فرو برد و یا معلول و معیوب بجا گذاشت.           این فاجعه انسانی هنوز ادامه دارد و بر مشکلات اساسی وموجود جامعه که عامل این همه فجایع است توجه مسوولانه نمی شود. 

– [ ] اساسی ترین مشکلات وطن که رهبران دولتی وسیاسی ، احزاب، تنظیم ها، سازمانها، شخصیت های ملی ودمکرات، استادان وروحانیون کرام به آن توجه نمایند وتدابیر مشترک پلانیزه شده منحیث «پلاتفورم ملی »اتخاذ بدارند وبرحل مشکلات ذیل رسیدگی نمایند . 

– [ ]   مشکلات های موجود افغانستان : 

– [ ] — دانش وتکنولوژی فیودالی وتسلط قوماندان سالاران غیر مسوول .    

– [ ] — کشور زراعتی وعدم توجه مسوولانه  مقامات حکومت به انگشاف زراعت ؟ 

– [ ] — تولید محدود داخلی ورشد بالایی  واردات ؟ 

– [ ] — تحرک بسیار پایین اجتماعی ؟ .

– [ ] — فقدان میل رهبران حکومتی به   ریفورم اصلاحات جامعه ؟ .

– [ ] — تسلط عقاید گمراه کننده مذهبی و نشخار تقدیر گرایی ؟ .

– [ ] — افزایش سازمان یافته بیکاری، فقر وتنگدستی مردم، استفاده ابزاری برای ادامه جنگ ازفقرا بمنظور گسترش جنایات ؟ .

– [ ] — موجودیت انواع فساد درادارات  تحت حمایت مافیای حکومتی ؟ . 

– [ ] — تورید مواد مخدر ‌وگسترش مزارع روزافزون تریاک، تحت حمایت مافیای داخلی وخارجی ؟ . 

– [ ] — چپاول وغارت معادن باارزش کشور بخصوص« زمرد، بریلیم ،یورانیم، توریم ،لیدیم،تلک،فلورایت ،کرومایت ، لاجورد»و سایرارزش های صنعتی ، توسط مافیای داخلی وخارجی ؟ .

– [ ] — قوم گرایی ‌ومحل گرایی حاکمان و مدیریت افزایش بحران بر بحران ؟ . 

– [ ] — رشد نامتوازن نفوذکشور وموجودیت میزان بالای بیسوادی؟. 

– [ ] — مداخلات کشور های همسایه در امور داخلی وجنگ های نیابتی کشور های خارجی و رقیب با استفاده از جنگجویان طالب وداعش که قربانی این رقابت ها مردم فقیر ما اند ؟ .

– [ ]   عوامل موجود بحران.                                        « سران حکومت وحدت ملی »

– [ ] — سیاست مسلط حکومتی متکی بر.، قوم گرایی  آنهم  تکیه به خانواده واقارب نزدیک ؟

– [ ] — دلار پرستی درحکم مکلفیت دولتی  بمنظور انباشت سرمایه از طریق اخذ     رشوه، فرو ش قرارداد ها ، مواد معدنی ، غضب زمین، مواد مخدر و  غیره ….

– [ ] — برخورد نا عاقبت اندیشانه ریس         جمهور باشرکایی قدرت حکومتی آش  که منجر به ایجاد فضای کشمکش    سیاسی وبی اعتمادی که منجر  به  ایتلاف های ضد حکومتی درشمال ،  شرق، جنوب غرب و پایتخت کشور  گردید؟. 

– [x] — نارضایتی عمومی ازاعمال سران حکومت وحدت ملی ونفرت روز افزون مردم ازمراجع خارجی حمایت کننده حکومت اشرف غنی – عبدالله که با نافرمانی مدنی جامعه مواجه است . چنانچه نظم اجتماعی ازکنترول ارک ریاست جمهوری خارج شده است؟. 

– [x] — انتظار مردم ازتغیر دموکراتیک درقانون اساسی وتشگیلات خودمختار مافیایی دولت بی صبرانه است. زیرا صبروشگیبایی مردم به پایان رسیده و هرنوع بی تفاوتی دربرابر انتظار بی صبرانه مردم در حکم ادامه جنایت خشن علیه مردم افغانستان است و مسوولیت عواقب ان بدوش انگلیسی‌ها ، امریکایی ها واروپایی ها خواهد بود ؟ .

– [x] ضرورت به تشکیل یک دولت شورایی:

– [x]   ایجاد و ‌استقرار یک قدرت سیاسی سالم وکار فهم شورایی ، بمنظور تامین امنیت سراسری و آغاز بلامنازع عدالت انتقالی وتنظیم قانون  جدید ارگان‌های قدرت حکومتی با در نظر داشت تفویض صلاحیت های  اجراییوی به حکومت های محلی با  شیوه دمکراتیک وعادلانه که اراده شورایی مردم را تمثیل نماید.               ایجاد وتشگیل چنین یک دولت شورایی برای مدت دو الی سه سال می‌تواند ازطریق یک کنفرانس بین – المللی تحت نظارت سازمان ملل –  متحد تشکیل وایجاد گردد .           

– [ ]    این دولت شورایی طی دوالی سه سال مسایل امنیتی، تغیردرقانون اساسی سلطنتی خلیلزاد ، پروگرام رسیدگی به عدالت انتقالی ، تدوین قانون جدید ارگان‌های محلی قدرت حکومتی« تفویض صلاحیت های اجرایوی به حکومت های محلی» و ‌ مشکلات دوازده گانه کشور که در بالا تذکر یافته رسیدگی نماید . البته رسیدگی به عدالت انتقالی ، فساد و فساد پیشه گان را مهار می‌کند .

– [ ]   پیامد تغییر واقنای مردم افغانستان؛  

– [ ] تجارب کشورهای غربی بعد از پایان  جنگ دوم جهانی برای نجات اروپا از ترس تسلط کمونیسم ، تشکیل دولت های رفاه اجتماعی دراروپا بود که اهداف رفاهی کمونیسم را در روان مردم اروپا بی اعتبار وکمرنگ ساخت. اوضاع کنونی افغانستان ازلحاظ منطقوی شباهت های زیادی با موقعیت سیاسی انزمان اروپا دارد  منتهی با این تفاوت که نقطه تحدید در  اروپا  کمونیسم بود ودرکشور ومنطقه ما این خطر تروریزم است . بیکاری وفقر روز افزون، تسلط تیم ناتوان  حکومتی ‌ومسلکی درفساد، بهترین ومساعد ترین چانس را برای سربازگیری حامیان تروریزم درمنطقه ما فراهم ساخته است تا با استخدام فقرا وبیکاران دربدل مدت معاش چالش ها وبحرانات جنگی ‌وسیاسی را شدت وافزایش دهند . ادامه چنین وضع هزینه های بزرگ مالی وتسلیحاتی را ازلحاظ زمانی همراه داشته وخواهد داشت. 

– [ ]   بمنظور ختم بازار تجارت حامیان تروریزم درمنطقه ونجات فقراوبیکاران ازچنگ تروریست پروران که عامل تشنج ، ویرانی وبیثباتی منطقوی وجهانی شده اند ، ایجاب می‌کند تا دولت جدید شورایی باافزایش سرمایه‌گذاری درتامینات اجتماعی ، رفاه وبهداشت عمومی « تحقق دولت  رفاه » کمک همه جانبه گردد. من یقین دارم که هزینه مالی تحقق دولت  رفاه بمراتب کمتر ازهزینه جنگی چند دهه جنگ برای کشور های غربی خواهد بود . باتشکیل دولت سالم وکارفهم شورایی می‌توان طی یک پلان پنج ساله زیربنای دولت رفاه را ایجاد کرد . ‌طی ده سال آینده افغانستان نه تنها کاملا به کشور خود کفا تبدیل خواهد شد بلکه به کشور کمک کننده ، کشور تامین کننده صلح منطقوی ومحل سرویس مطمین کالا وانبار تجارتی آسیا واروپا تبدیل خواهد شد . ما یقین داریم کشور های معظمی که واقعا درمبارزه علیه تروریزم ودهشت افگنی وارد کشور ما شده اند از چنین پروگرامی حمایت خواهند  کرد ‌و شخصیت حقوقی کشور های شان منحیث شرکای مردم افغانستان ثبت تاریخ وطن ما خواهد شد .    ومن الله توفیق