واژه‌های پارسی در زبان انگلیسی: جاویدفرهاد

– شکر/sugar

واژه‌ی ” شَکر ” پارسی است، و از این زبان به زبان عربی رفته و ” سکر ” شده و سپس در زبان انگلیسی ” شوگر ” شده‌است.

– نارنگ / orang

اصل این واژه همان ” نارنگ ” در پارسی است که در عربی ” نارنج ” شده و اکنون در انگلیسی به آن ” اورنج ” می‌گویند.

– قند / canday

واژه‌ی ” کندی ” نیز برگرفته شده از واژه‌ی ” قند ” پارسی است.

– لیمو / lemon

واژه‌ی ” لیمون ” نیز ریشه‌اش همان واژه‌ی ” لیمو ” در زبان پارسی است.

– صندل / sandal

“صندل ” واژه‌ی پارسی است و از این زبان، به زبان‌های دیگر رفته‌است؛ اما تا اکنون اصالت آریایی خود را نگه‌داشته‌است.

– بازار / bazaar

” بازار ” واژه‌ی پهلوی است و از زبان پارسی وارد زبان‌های دیگر شده‌است.

اصل تلفظ واژه‌ی ” بازار ” در زبان پارسی میانه ” وازار ” و در پارسی باستان ” واچار ” بوده‌است.

– جنگل / jungal

ریشه‌ی واژه‌ی ” جنگل ” سنسکریت است. سنسکریت زبان کهن آریاییان بوده و نسل به نسل این واژه به زبان‌های دیگر منتقل شده‌است.

– کیمیا / chemical

واژه‌ی ” کیمیکل ” از واژه‌ی ” کیمیا ” در زبان پارسی گرفته شده‌است.

واژه‌ی ” شیمی ” نیز در پارسی، فرانسوی شده‌ی واژه‌ی ” کیمیا ” است.

– دیو / Devil

واژه‌ی ” Devil” در انگلیسی به معنای ” شیطان ” است که، ریشه در زبانِ اوستایی دارد و از واژه‌ی ” دیو ” در پارسی گرفته شده‌است.

نویسا بمانید!

جاویدفرهاد

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.