پدر  : محمد اسحق ثنا

ای که جاری در رگ و جانم‌ پدر 

احترام ات جز‌ ایمانم پدر 

بردی ام‌ مکتب که‌ آموزم سبق 

تا‌‌ روم در راه انسانم پدر 

تکیه گاه من تویی در زندگی 

دوست دارم بهتر از‌ جانم پدر 

وعده دادم خدمت مردم کنم 

استوار در حد و پیمان ام پدر 

درس دادی راه انسانی بگیر 

کردی از شیطان پشیمان ام پدر 

در بهاران گل نآید در نظر 

بهتر از گل های بوستانم‌ پدر 

خواهمت جان پدر در زندگی 

در‌ پناه زات صبحان ام پدر 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا 

۲۰/۰۶/۲۰۲۱