وحشي ترين فجايع تاريخ بشري در افغانستان ادامه دارد : اسدالله شریف

اَي تصميم گيرندگان جهاني ، به فرياد دادخواهانه ملت  مظلوم افغانستان ، پاسخ مسولانه و صادقانه دهيد. ؟بي سابقه ترين فاجعه و جنايت حولناك جهاني در افغانستان ادامه دارد !؟  كه نذيرش را  در تاريخ بشري ، نه چنگيزيان انجام دادند ، نه الاكو ، نه هتلري ها ،  نه موسيليني ،  نه پينوچت ، نه پلپوت و نه ديگران ؟ جهان هفت ميليارد بشري ما در تماشاي مرگ بي گناهان ، ” گناه كار ؟ ” مردم ما در سكوت نشسته اند و ليدر شيپ ” جهان بي نظم ما ” در انباشت سرمايه و ثروت مصروف پلان سازي هاي يك جانبه و زدو بند هاي منفعت جريانه  با همديگر كلاويزند ، ولي قرباني هاي خونين را ملت  بيدفاع و بيگناه افغانستان مي پردازند ؟ 

   چرا با اين بربريت ظالمانه ،  مردم بي گناه و بي پناي ما را ميكشيد ؟ 

   چرا حق و عدالت انساني را به گلوله بسته ايد  ؟

   چرا مانند مجسمه هاي بيجان در برابر اين همه جنايات ضد بشري ، خاموشيد  ؟ 

   چرا هر تصاميم تان ، فقط بخاطر منافع يكجانبه تان شكل ميگيرد. ؟ 

   چرا  با سياست هاي پوپوليستي و تحميل دلالان مذدور ، با تحميل حاكميت غارتگري بر كشور ما ادامه ميدهيد. ؟

   چرا از قتل هاي جمعي نونهالان پر اميد ، ژورناليستان و تحصيل يافتگان ما دست بر نميداريد ؟

   چرا كشور ما را به مزرعه ترياك و خاش خاش تبديل كرده ايد. ؟ 

   چرا ميليون ها جوان وطن ما را  محتاط به مواد مخدر نموده ايد ؟

   چرا با جنگهاي نيابتي ، هموطنان ما را توسط اجيران جاهل و گرسنه  ميكشيد ؟ 

   چرا از تمويل و تجهيز دهشت افگنان ! با سلاح هاي كشنده ، قاتلانه و مخرب ، دست بر نميداريد ؟

   چرا افغانستان را منحيث دروازه دخول جنايت به اسياي ميانه ، نشانه گرفته ايد ؟ 

   چرا قواعد و قوانين بين المللي را با خشن ترين روش غير اخلاقي زير پا گذاشته ايد ؟

   چرا اين پيكر اسيا را پلان ويراني و سوختن داريد  ؟ 

   چرا قاره اروپاي عدالت و أنصاف را تحت فشار مهاجرت ها قرار داده ايد  ؟ 

   چرا از عدالت اجتماعي در قاره اروپا ، به لرزه افتاده ايد ، مگر ميشود عدالت را با دهشت و وحشت و فشار مهاجرين ، سركوب كرد  ؟ هرگز و هرگز نه ، بياد داشته باشيد كه عدالت به سوي نيرومندي و بدون باز گشت ، مسيرش را خواهد پيمود !؟

   چرا از پيشرفت  ، توسعه و رفاه مردم در كشورهاي جهان ما در هراس و وحشت هستيد  ؟  وده ها چراي ديگر ؟

   16  چرايبست ؟  كه رهبران جهان ” بي نظم ” و پر اشوب امروز ما بايد پاسخ مسوولانه ، براي بشريت و انسان بي گناه سرزمين ما بدهند كه چرا ، چرا  و چرا ……؟ زيرا بشريت از كوچكي شما رهبران ، در نگراني و اضطراب بسر ميبرند ؟

   مردم افغانستان ، افغانستان غير منسلك و سياست متوازن خارجي و بي طرفي مثبت مي خواهند و دوستي با همه كشور هاي جهان را ارزو دارند . 

   مردم افغانستان از تشكيل دولت وسيع البنياد كه مدافع منافع ملي و منافع ساير كشور هاي منطقه و فرا منطقه باشد ، حمايت صادقانه ميكنند .

   مردم افغانستان خواهان تقسيم قدرت اجرايوي ، ميان حكومت مركزي و حكومت هاي محلي اند و بايد به اراده اين ملت تمكين اخلاقي وانساني شود . 

   مردم افغانستان بد ترين نوع صلح را نسبت به جنگ هاي نيابتي ، سازمان يافته و غارتگرانه ، ترجيع ميدهند . 

   مردم افغانستان از رهبران بزرگ تصميمگير و كوچك بين جهان ميخواهند تا قوانين بين المللي ، معاهدات جهاني ، كنوانسيون ها و حقوق بشر را احترام نمايند. واز قواعد بين المللي استفاده ابزاري و بحران ساز نكنند ؟

   ملت افغانستان معتقد است كه سياست مبتني بر صداقت و واقع بيني در مورد كشور ما ، به نفع همه كشور هاي جهان و به خصوص ، كشور هاي منطقه اَي ماست . 

   ملت افغانستان از تصميم گيرندگان جهان  ، دلسوزانه ميطلبد كه در كشور هاي ضعيف و ناتوان ، مانند افغانستان” باد” كشت نكنند تا “طوفان ” در كشور شان را شاهد نباشند !زيرا ملت ها بيدار شده اند و عاملين بي عدالتي را شناسايي و به زباله دان  ها خواهند ريخت ؟

   ملت افغانستان بي صبراته انتظار دارند تا جهان تصميم گيرنده ، بر وحشي ترين فجايع تاريخ بشري در افغانستان پايان دهند تا ابرو و اعتمادي در افغانستان اينده ايجاد نمايند .

   شكي نيست كه زمامداران افغانستان نيز در بسا امراض سياسي ، مذهبي ، قومي ، رباني و بدتر از ان فساد اخلاقي شديدا دچارند و اكثرا در تحريكات نفاق افگنانه ملي ، بيشرمانه و منفعت جريانه سهم ميگيرند كه از جانب لأبي هاي قدرتمند خارجي حمايت ميشوند ؟ 

   بي إنصافي ها ، استفاده هاي مالي ، خريد و فروش پست هاي كليدي دولتي و حكومتي ،  پروژه ها ، تصاميم و فيصله هاي اجرايوي ، پست هاي امنيتي و حتي مقامات ديپلوماتيك ، بيداد ميكند ولي مرجع باز پرس وجود ندارد زيرا سران دولت و حكومت زير نام انتخابات ، انتخاباتيكه با نافرماني اجتماعي مردم روبرو شد ؟  مگر توسط خارجي ها تحميلا انتصاب شدند و خود نيز اعتراف ميكنند ؟ 

   مرض ديگريكه سرا پاي مسولين دولتي وسياسي ما را در خود پيچانده است  ، خود را بر حق دانستن و مخالفين را گنهكار و مجرم شناختن است ، انطرف مخالفين ” اپوزيسيون ” دولت ، نيز خود را برحق و دولت و حكومت را ملزم و فساد پيشه ميداند ،  چنين روشي در احزاب سياسي و شخصيت هاي سياسي ما نيز نهادينه شده است ، هيچ يك حاضر نيست به اشتباهات ، خطاها و خيانت خود اعتراف كند ، هيچ يك از ضعف و ناتواني و امراض ميكروبي خود سخن نميگويند ، فقط هرجناحي از عدالت ، خدا پرستي ، دموكراسي ، قوم پرستي و مذهب دوستي سخن ميگويند ولي در عمل عليه عدالت ، عليه خداپرستي ، عليه دموكراسي ، عليه قوم و مذهب ، مصروف دسيسه و توطهه اند ، خود بزرگ بيني و ديگران را كوچك ساختن ، از خصوصيت ذاتي سرمايه اندوزان است كه ملت ما را در گرو دارند ؟

   به نظر ما راه نجات براي ملت افغانستان تدبير عاقلانه در برابر  گله هاي ”  طلا خور ” است تا چنين گله ها  را در نافرماني قطعي اجتماعي قرار دهند ، انان را در محيط و محل شان تجريد و به مسخره گيرند ، و درپي و پيداي شخصيت هاي ملي ، دلسوز و بشردوست ، پاك نفس و خدا پرست كه دسترخوان نان ندارند ولي وجدان وإحساس دلسوزي  بوطن و جامعه بشري دارند !  بشتابند و شناسايي كنند تا در اقدامات سياسي و اجتماعي و انچه منافع ملي را در بر ميگيرد ، زعامت ملي را ايجاد كنند ، عوامل همه جنايات بيش از دوصد سال اخير كشور ما در نبود زعامت ملي در كشور بوده است كه رنج و قرباني جانكاه انرا چندين نسل هموطن ما مي پردازد ؟

   اراده يي متفق و صادقانه ملت ما درين امر بزرگ ،  أزادي ، استقلال و عدالت اجتماعي را بنيان خواهد گذاشت  .  با حرمت انساني.                                                            

15 جون  2021                 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.